Strona główna

plakat

 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Burmistrz Goraja informuje, że Gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Goraj zainteresowani odbiorem odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać wnioski o odbiór w/w odpadów  do Urzędu Miejskiego w Goraju pok. nr 12 w terminie do 08 września 2021 r. Wzór ww. wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Goraju - pokój nr 12 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Goraju.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Goraj dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jednocześnie warunkiem odbioru odpadów będzie ich dostarczenie do miejsca wskazanego przez gminę (odpady nie będą odbierane z posesji).

Wzór wniosku (DOCX)

Wzór wniosku (PDF)

 

plfestyn

 

Klepsydra

 

1

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), na realizację zadania publicznego pn : „Święto plonów"

W dniu 01 lipca 2021 r. do Burmistrza Goraja wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Święto plonów 2021” złożona w trybie pozakonkursowym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Goraju z siedzibą w Goraju, ul. Rolna 4B, 23-450 Goraj.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl , na stronie internetowej: www.goraj.eu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Goraju.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 lipca 2021 r. w formie pisemnej:

  • osobiście w Urzędu Miejskiego w Goraju
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Burmistrz
/-/ Antoni Łukasik

Złączniki:

1) Oferta realizacji zadania publicznego pn.: „Święto plonów 2021”

 

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez deszcz nawalny

W związku z wystąpieniem w dniu 26 czerwca 2021r. na terenie naszej gminy obfitych opadów deszczu poinformowano Wojewodę Lubelskiego że Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Goraj przystąpi do szacowania start. W terminie do dnia 15 lipca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych nawalnym deszczem. Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat. Aby uzyskać pomoc publiczną poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

zal

PODCZAS DOKONYWANIA OGLĘDZIN POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK ROLNYCH WYKONYWANA BĘDZIE DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POTWIERDZAJĄCA PONIESIONE STRATY.

Uwaga! Wzór wniosku można pobrać z Urzędzie Miejskim w Goraju. Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię  WSZYSTKICH działek (nawet tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 r.).

 

Burmistrz Antoni Łukasik jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się XXVIII sesja, w trakcie której Rada Miejska w Goraju wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Goraja w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2020 rok. W obradach wzięła udział Pani Beata Strzałka – Posłanka na Sejm RP. Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy Goraj na 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

1k

Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

1k

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zatwierdziła uchwałą NR XXVIII/179/2021 sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

1k

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Burmistrza Goraja sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.   Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Goraja, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Goraj za rok 2020 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goraja z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goraju w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goraja za 2020 rok.

1k

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr XXVIII/180/2021 – za, udzielając Burmistrzowi Goraja absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 

Strona 2 z 107

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Październik 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
Dzisiaj51
Wczoraj43
Tydzień51
Miesiąc1546
Użytkowników ogółem202792

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.