Strona główna > E-Portal

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ

ue prow

Wójt Gminy Goraj informuje, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Goraj w 2017 roku otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj” w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania.  W dniu 3 listopada 2017r. została podpisana umowa o roboty budowlane pomiędzy Gminą Goraj a  firmą Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25G: 22-400 Zamość. Wykonawca zadania został wyłoniony w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zakres robót budowlanych:

-  wymiana sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Rolnej w Goraju na łącznej długości ok. 572 mb ( Etap Ia)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Goraj, Bononia oraz części Wólki Abramowskiej o łącznej długości przewodów  kanalizacyjnych ok. 6.710,00 mb, ilość przepompowni sieciowych - 4 szt., ilość przepompowni przydomowych - 3 szt. oraz wymiana sieci wodociągowej na ul. Frampolskiej w Goraju oraz części miejscowości Bononia na łącznej długości ok. 1.240 mb ( Etap Ib)

- wykonanie punktu zrzutu nieczystości płynnych przy funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj ( Etap II).

Roboty budowlane rozpoczną się w miesiącu listopadzie 2017r., a planowany termin zakończenia realizacji w/w zadania to 30 listopad 2018r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

 

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 58 wydanego dnia 29.10.2017 o godz. 18:17

Pełna treść Odwołania ostrzeżenia meteorologicznego Nr 58 wydanego dnia 29.10.2017 o godz. 18:17 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczącego zjawiska silnego wiatru do pobrania pod poniższym odnośnikiem.

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 58 wydanego dnia 29.10.2017 o godz. 18:17 (PDF)

 

Komunikat meteorologiczny nr 5

Pełna treść Komunikatu nr 5 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczącego zjawiska silnego wiatru o stopniu zagrożenia 1 do pobrania pod poniższym odnośnikiem.

Komunikat meteorologiczny nr 5 (PDF)

 

INFORMACJA

GMINA GORAJ INFORMUJE, IŻ W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DEZYNFEKCJA LINII GŁÓWNEJ WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GORAJ W CELACH NAPRAWCZYCH

Wójt Gminy Goraj

Antoni Łukasik

 

 

50 lat razem

W dniu 21 października br. 16 par z terenu Gminy Goraj wzięło udział w podniosłym wydarzeniu jakim było wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji par przez  Proboszcza gorajskiej parafii księdza Tadeusza Bastrzyka oraz Ekonoma Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej księdza Miłosława Żura. Następnie jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się do Urzędu Gminy gdzie gospodarz uroczystości Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik wraz ze Starostą Biłgorajskim Kazimierzem Paterakiem odznaczyli małżonków medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz wręczyli im kwiaty i okolicznościowe upominki. W uroczystościach wzięli także udział Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Stanisław Kapica – Przewodniczący Rady Gminy Goraj oraz Zenon Głowala – Sekretarz Gminy Goraj. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły panie ze „Stowarzyszenia Kobiet Goraja – Kobieta Aktywna” oraz Pan Patryk Widz.

Medalami odznaczono następujące pary:

 1. Bida Henryk i Danuta
 2. Czerw Józef i Honorata
 3. Deptuła Stanisław i Wiesława
 4. Grabowscy Władysław i Wiesława
 5. Habza Marian i Zofia
 6. Kapica Mieczysław i Teodora
 7. Kula Henryk i Janina
 8. Łupikasza Eugeniusz i Regina
 9. Maluga Jerzy i Urszula
 10. Rożek Eugeniusz i Leokadia
 11. Smyl Zygmunt i Bernadeta
 12. Sosnówka Walerian i Władysława
 13. Sowa Jan i Anna
 14. Sowa Marian i Marianna
 15. Wlizło Marian i Wanda
 16. Zdybel Bronisław i Wiesława
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Goraj o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowa połączenia odgałęzienia do stacji Radzięcin Wieś, Szkoła, Kolonia Radzięcin, Abramów 1,2 PGR  z odgałęzieniem do stacji Wólka Abramowska 2 zasilanych z linii 15 kV Frampol – Goraj linią kablową w miejscowości Abramów i Wólka Abramowska”.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w inwestycję zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej prze pełnomocnika Pana Mateusza Blicharz

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Goraju, przy ul. Bednarskiej 1 , 23-450 Goraj pokój nr 20

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia za pośrednictwem Wójta Gminy Goraj.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Goraj:  www.goraj.bip.lublin.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Goraj oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Abramów i Wólka Abramowska.

 

Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej

Gmina Goraj przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj na lata 2017-2023” obszaru rewitalizacji oraz całej Gminy Goraj. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (sołectwo Goraj), jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość, nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu. Jednym z takich działań jest właśnie ww. projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywani LPR. Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu.

Ankieta będzie dostępna w dniach 20-26 października 2017 r.

https://docs.google.com/forms/d/1nEbUQjyZ4ImcGujRHwiduhA1JVa6MJIrWngfx_b-5E4/edit?usp=sharing

 

Informacja Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim

Pełna treść informacji do pobrania w formacie PDF

 

Strona 10 z 47

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 
Dzisiaj56
Wczoraj38
Tydzień56
Miesiąc1203
Użytkowników ogółem115470

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.