Strona główna > Portal

Ogłoszenie

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z TERENU GMINY GORAJ

 

Gmina Goraj przystąpiła do projektu pt.: „E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie ankiety poniżej zamieszczonej do 31.12.2015 r. :

http://www.ankietka.pl/ankieta/210201/ankieta-gmina-goraj.html

 

Należy nadmienić, że w w/w projekcie są przewidziane darmowe szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Informacja

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie,  której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/ remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Ogłoszenie o przetargu.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Goraj:


 

97 lat wolności

"Tu o sprawiedliwość
Kamienie wołają.
Tu spryt się nagradza,
A wyszydza prawość.
Tu depcze się prawdę
I krzyżuje świętość.
Tu kpi się z proroków,
Patriotów i mędrców.
Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele.
Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele.
Tu podcina się skrzydła
Wielkim ideałom.
Tu życie poświęcić
- to jeszcze za mało!
Tu honor, wstyd,
Dumę odesłano w baśnie.
- A cóż to za kraj jest?
A to Polska właśnie"

Teresa Paryna

Ten wiersz został zacytowany w homilii jaką wygłosił ks. Tadeusz Bastrzyk  proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Goraju podczas Mszy Św. za Ojczyznę 11 listopada 2015 roku. Patriotycznym kazaniem podkreślił wyjątkowość tego święta.

Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Goraju rozpoczęły się zbiórka delegacji wieńcowych o 7.30 przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji wieńcowych odbył się pod pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie II wojny światowej na rynku w Goraju. Po złożeniu wieńców odbył się przemarsz pod dzwonnicę kościoła. Tam również złożono wieńce dla upamiętnienia mieszkańców gminy walczących w czasie wojny. Msza Św. w intencji Ojczyzny odbyła się o godzinie 8.00 Po mszy Chór Parafialny wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowali Wspólnie Śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Zaśpiewano je pod hasłem „Zgodnym chórem dla Ojczyzny 2” z udziałem młodzieży z Zespołu€ Szkół w Goraju przygotowanej przez Mariolę Dolińską oraz Dianę Adamską. Nie zabrakło takich utworów jak: „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Warszawskie dzieci” czy też „Ojczyzno ma”.

Organizatorami uroczystości patriotycznych byli:  Wójt Gminy Goraj, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Goraju, Parafia Goraj, Chór Parafialny, strażacy, kombatanci, Gminna Orkiestra Dęta oraz stowarzyszenia i grupy nieformalne.

 

Więcej...

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej Gorajszczyzna w Goraju

 

W dniu 18 października 2016 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie:

-      rodzaj zadania publicznego: Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-      tytuł zadania publicznego: „Oddech przeszłości – aktywne odkrywanie tajemnic gorajskich przodków”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.uggoraj.bip.lubelskie.pl , na stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goraj

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj w Sekretariacie Urzędu pok, nr 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 2 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

***********************************************************************************

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) informuje się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 wybierana została oferta:

1) nazwa oferenta: Klub Sportowy „Metalowiec” Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj,

2) nazwa zadania publicznego: „Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej”,

3) wysokość przyznanych środków publicznych: 40000,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.Wójt Gminy

Antoni Łukasik

**********************************************************************************************************************
Ogłoszenie o konkursie.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą ,,Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej.”

 

**********************************************************************************************************************

Projekt programu i zarządzenie dostępne po kliknięciu w link:

 

 

 

 

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”:

 

Projekt programu współpracy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016'

 

W dniu 20 listopada 2015 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania organizowanych na terenie Gminy Goraj znaczących imprez kulturalnych promujących zachowanie tradycji pt. „ Zachowanie i pielęgnowanie tradycji lokalnych poprzez zorganizowanie widowiska plenarnego „Pożegnanie Starego Roku”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.goraj.eu. w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj  w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 30 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 


 

Informacja

 

50 lat minęło jak jeden dzień

27 par z gminy Goraj obchodziło Złote Gody. Ta piękna uroczystość odbyła się 10 października 2015 roku. Rozpoczęła się mszą św. w intencji par małżeńskich w Kościele Parafialnym w Goraju.

Następna część obchodów miała miejsce w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy. Prowadził ją Tomasz Pąk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Na uroczystość poświęconą małżeństwom z długoletnim stażem przybył również Starosta Biłgorajski- Marian Tokarski, ksiądz kanclerz kanonik dr. Michał Maciołek, proboszcz parafii Goraj- Tadeusz Bastrzyk, Przewodniczący Rady Gminy- Stanisław Kapica, Skarbnik Gminy Goraj- Dorota Hawryło oraz Sekretarz Gminy Goraj- Zenon Głowala. Organizatorem uroczystości  był Wójt Gminy Goraj- Antoni Łukasik.

Podczas spotkania zostały wręczone parom liczne upominki od biskupa, księdza kanclerza, proboszcza, Starosty Biłgorajskiego i Wójta Gminy Goraj oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP.

27 par, które mogły pochwalić się 50 latami wspólnego życia byli:

Władysław i Genowefa Batorski

Bronisław i Janina Buczek

Jan i Stefania Furmanek

Józef i Czesława Gawda

Józef i Eleonora Głowala

Anna i Henryk Golec

Bronisław Jan i Maria Teresa Kaczor

Jan i Franciszka Kapica

Lucjan Władysław i Stanisława Kapica

Marian i Teodora Marianna Kaproń

Aleksander i Teodora Kita

Józef i Krystyna Koczwara

Edward i Teodora Marianna Korniak

Stanisław i Helena Wanda Kozibrzuch

Jan i Honorata Kruk

Ludwik i Władysława Łazur

Jan i Daniela Malec

Tadeusz i Maria Władysława Mazurek

Władysław Kazimierz i Janina Bernadeta Mękal

Czesław i Janina Oleszek

Bronisław Jan i Krystyna Omiotek

Józef i Leokadia Pawelec

Bronisław i Marianna Próchno

Józef i Krystyna Marianna Wlizło

Jan i Stefania Woźnica

Marian Mieczysław i Marianna Józefa Zdybel

Aleksander i Stefania Zygmunt

Podczas części artystycznej wystąpiły dziewczęta z Zespołu Wokalnego działającego przy GOK przygotowane przez Dianę Adamską oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”. Po części artystycznej odbył się poczęstunek dla wszystkich par oraz zaproszonych gości.

 

Więcej...

 

Strona 77 z 94

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Dzisiaj51
Wczoraj55
Tydzień310
Miesiąc1647
Użytkowników ogółem171019

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.