Strona główna > E-Portal

Gminne Zawody sportowo-pożarnicze 2018

W dniu 1 lipca 2018 r., w miejscowości Turobin przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięły udział  drużyny z gmin Frampol, Goraj oraz Turobin.

Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: musztra pododdziału pożarniczego, sztafeta pożarnicza  z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. Rozgrywane zawody sportowo – pożarnicze były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawdzenia sprawności sprzętu, jaki znajduje się na ich wyposażeniu. Komisję sędziowską powołał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP druh Eugeniusz Krukowski. Śędzią  głównym zawodów został bryg. Wiesław Krent. Gminę Goraj reprezentowało 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc drużyn OSP z terenu gminy Goraj:

 1. OSP GORAJ
 2. OSP HOSZNIA ORDYNACKA
 3. OSP HOSZNIA ABRAMOWSKA
 4. OSP KONDRATY
 5. OSP GILÓW
 6. OSP JĘDRZEJÓWKA

Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy  a wszystkim jednostkom, biorącym udział puchary i statuetki.

 

Więcej...

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Obszar

Województwo lubelskie

PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 11.07.2018 do godz. 07:30 dnia 12.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami opady gradu.

PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 12.07.2018 do godz. 07:30 dnia 13.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami opady gradu.

PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 13.07.2018 do godz. 07:30 dnia 14.07.2018

Zjawisko/stopień zagrożenia

nie przewiduje się/-

Przebieg

nie dotyczy

Uwagi

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Ilona Bazyluk

Godzina i data wydania

godz. 13:49 dnia 10.07.2018

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Informacja Przewodniczącego Zespołu ds. rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu

Pełna treść informacji w formacie PDF

 

Informacje Wojewody Lubelskiego na temat suszy

Wojewoda Lubelski przekazuje pakiet informacyjny dla rolników otrzymany z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:
http://www.susza.iung.pulawy.pl
Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/
Wzory protokołów oraz wytyczne dla komisji znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

 

Absolutorium dla Wójta Gminy Goraj Antoniego Łukasika

Głównym punktem XXXIX sesji Rady Gminy Goraj było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok, sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Goraj z wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok i uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Goraj z tytułu wykonania budżetu Gminy Goraj za 2017 rok.

Wyżej wymienione sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie, w związku z czym komisja rewizyjna przedłożyła radzie gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Goraj.

Wójt Gminy Goraj Antoni Łukasik w swoim przemówieniu poinformował, że wysokość zrealizowanych dochodów wynosiła 16.000.895,44 zł. I została zrealizowana w 98,64 % zakładanego planu, natomiast wysokość zrealizowanych wydatków wyniosła 15.806.680.29 zł i została zrealizowana w 94,7 % zakładanego planu. Mając na uwadze powyższe dane, ma miejsce nadwyżka dochodów nad wydatkami.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wzrosło o kwotę 121.546 zł w stosunku do roku poprzedniego i wynosiło dokładnie 796.808 zł i jest mniejsze w stosunku do zadłużenia z poprzedniej kadencji, które wynosiło około 960.000 zł.

Sytuacja wydaje się również korzystna z innego punktu widzenia, ponieważ mimo iż zadłużenie wzrosło w stosunku do zadłużenia w roku poprzednim o 120.000 zł, to realizując różnorodne zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne księgowy majątek gminy Goraj powiększył się o kwotę 3.183.613,21 zł z 39,536.373,03 zł na koniec 2016 roku do kwoty 42.719.986,24 zł. na koniec roku 2017.

Wysokość środków na zadania inwestycyjne wyniosła 2.960,900,29 zł, co stanowi ok. 16% wydatków ogółem.

Spośród najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji Pan Wójt wymienił:

 1. Przebudowę Przedszkola w Goraju – z kwotą blisko 1 mln 300 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ponad 500 tys. zł;

 2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goraju za kwotę blisko 740 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota niemalże 300 tys. zł;

 3. Odbudowę drogi w Zagrodach tzw. wietrznionki w ramach środków powodziowych za łączną kwotę ok. 286 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ok. 65 tys. zł;

 4. Utwardzenie drogi w Zastawiu tzw. Radeckiej w ramach środków wąwozowych za łączną kwotę ok. 90 tys. zł, z czego z budżetu gminy została wydatkowana kwota ponad 20 tys. zł;

 5. Wykonanie przebudowy drogi do cmentarza w Goraju w całości ze środków budżetu gminy w kwocie ok. 156 tys. zł, z czego fundusze sołeckie stanowiły kwotę ok. 50 tys. zł;

 6. Przebudowę wodociągu na ul. Rolnej w Goraju w ramach dużego projektu dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej za kwotę ok. 142 tys. zł, z czego środki budżetu gminy to kwota ponad 66 tys. zł;

 7. Przebudowę linii wodociągowej w Zagrodach za kwotę ok. 90 tys. zł;

 8. Termomodernizację budynku remizy w Hoszni Ordynackiej za kwotę blisko 43 tys. zł.

Ponadto przebudowano ok. 4 km dróg gminnych i wyremontowano ok. 1 km na co wydano 1.300.000 zł, w tym ok. 600 tys. ze środków pozyskanych.

Na drogach powiatowych zostały wykonane remonty cząstkowe przez powiat biłgorajski, a z zadań wspólnych do których gmina Goraj dołożyła swoje środki wykonano nową nawierzchnię na odcinku ok. 400 mb. na tzw. Kondrackiej Górze, tj. na drodze biegnącej od Zastawia do Hoszni Ordynackiej.

Łącznie w 2017 r. na terenie Gminy Goraj powstały i zostały wyremontowane nawierzchnie dróg na długości około 7,5 km.

Na koniec Pan Wójt podziękował Radnym Gminy Goraj z Panem Przewodniczącym Stanisławem Kapicą na czele, sołtysom, strażakom z jednostek OSP, stowarzyszeniom, kołom gospodyń, wszystkim mieszkańcom gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych urzędu gminy, Panu Sekretarzowi Gminy Zenonowi Głowali, Pani Skarbnik Dorocie Dorocie Hawryło oraz Pani mecenas Agnieszce Stanickiej za pracę, zaangażowanie i pomoc we wszelkich działaniach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gminy Goraj.

Na zakończenie Wójt poprosił Radę Gminy Goraj o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Goraj Antoniemu Łukasikowi absolutorium jednogłośnie.

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk metereologicznych

Treść prognozy do pobrania w formacie PDF

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 5

Treść ostrzeżenia w formacie PDF

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo lubelskie powiat Lublin
Ważność od godz. 16:00 dnia 21.06.2018 do godz. 01:00 dnia 22.06.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie, w wyniku sumowania opadu za cały okres, do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania godz. 07:51 dnia 21.06.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 lubelskie/Lublin od 16:00/21.06 do 01:00/22.06.2018 deszcz 50 mm, porywy 100 km/h
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Strona 5 z 51

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Dzisiaj19
Wczoraj86
Tydzień177
Miesiąc1531
Użytkowników ogółem118986

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.