Strona główna > Portal

Spotkanie w sprawie ASF w naszej gminie

asf18 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00 odbyło się spotkanie hodowców z ternu gminy Goraj z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Jackiem Sakiem. Spotkanie dotyczyło afrykańskiego pomoru świń (ASF). Lekarz omówił powody szerzenia się wirusa w populacji świń oraz program bioasekuracji, czyli podstawowe zasady ochrony stad przed wirusem ASF.

Spotkanie rozpoczęło się od ogólnych informacji dotyczących historii choroby, obszaru jej występowania, objawów oraz jej zapobieganiu. Afrykański pomór świń ASF to szybko szerząca się i zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Nie stwierdzono, by człowiek był podatny na działanie wirusa ASF, dlatego choroba ta nie stwarza realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Przynosi jednak duże straty gospodarcze. Zakażone świnie są ubijane, ponadto nie można eksportować żywych zwierząt ani wieprzowiny jeszcze przez okres roku po wygaśnięciu ogniska choroby. Pan Jacek Sak krótko przedstawił sytuacje na terenie powiatu i gmin sąsiednich, a następnie zapoznał zebranych ze specyfiką choroby afrykańskiego pomoru świń. Ponadto przedstawił zasady określania wielkości stref zapowietrzonej i zagrodzonej wokół wyznaczonych ognisk. Wytłumaczył również różnice pomiędzy strefami zapowietrzoną i zagrożoną (3km + 7 km wokół ogniska) a obszarami ochronnym, objętym restrykcjami, zagrożenia (tzw. obszary czerwony, niebieski i żółty) wynikającymi z przepisów unijnych. Apelował również do rolników o przestrzeganie zasad, jakie obowiązują w związku z włączeniem gminy do żółtego obszaru ochronnego. Rolnicy otrzymali również odpowiedź na licznie zadawane pytania dotyczące tego zagadnienia.

W spotkaniu wzięli udział: Pan Antoni Łukasik – Wójt Gminy Goraj, Pan Jacek Sak – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Ryszard Jabłoński - lekarz weterynarii z terenu gminy Goraj, Pan Krzysztof Blacha – przedstawiciel LORD w Końskowoli, Oddział w Biłgoraju,  sołtysi oraz hodowcy z terenu naszej gminy.

Na zakończenie spotkania hodowcy otrzymali ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące ASF .

Aktualne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

 

Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw

 

ap

 

UWAGA !!!!!! Usuwanie wyrobów zawierających azbest

wfo h

Wójt Gminy Goraj zawiadamia, że w dniach od 17 lipiec 2019 r. do dnia  31 lipca 2019 r. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osoby fizycznej położonych na terenie Gminy Goraj w roku 2019. Wnioski realizowane są w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

W związku z ograniczonymi środkami pieniężnymi przeznaczonymi na zadanie usuwania azbestu jako pierwsze będą przyjmowane wnioski na transport i utylizację.

Kolejność składania wniosków będzie mieć znaczenie!!!!

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej nie trafia do rolnika – otrzymuje je firma, która dokona odbioru i zapewni transport do miejsca jego utylizacji.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.goraj.eu bądź w Urzędzie Gminy Goraj
w pokoju nr 12 lub uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 84 685 80 38.

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osoby fizycznej położonych na terenie Gminy Goraj w roku 2019 (PDF)

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji osoby fizycznej położonych na terenie Gminy Goraj w roku 2019 (DOC)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (PDF)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DOC)

OŚWIADCZENIE (PDF)

OŚWIADCZENIE (DOC)

 

Informacja Wójta Gminy Goraj w sprawie udzielenia dotacji na realizacji zadania publicznego pt. „Wszystko dla niej …”

Wójt Gminy Goraj informuje, że udzielona została dotacja w wysokości 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące) dla Stowarzyszenia Kobiet Goraja – Kobieta Aktywna z siedzibą przy ul. Frampolskiej 33, 23-450 Goraj na wparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Wszystko dla niej …” w okresie od 15.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Goraj z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Aleksandrowie

W dniu 14 lipca 2019 r. na stadionie w Aleksandrowie odbyły sie Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych w których wystartowały 30 najlepsze drużyny Powiatu Biłgorajskiego. Drużyny rywalizowały w biegu sztafetowym z przeszkodami i części bojowej. Nad przestrzeganiem regulaminu zawodów czuwał skład sędziowski złożony z przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. Gminę Goraj reprezentowały jednostki OSP z Gilowa i OSP z Goraja.

l.p. Nazwa Jednostki Czas
1. OSP GILÓW 95,7
2. OSP GORAJ 100,7

W klasyfikacji generalnej OSP Gilów zajęło 11 miejsce, natomiast OSP Goraj 20 miejsce. Serdecznie gratulujemy naszym strażakom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Goraj

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2019 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goraj (sala nr 15) odbędzie się spotkanie z Panem Jackiem Sak – Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Biłgoraju, ponieważ obszar gminy Goraj, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1185 z dnia 10 lipca 2019 r., został dołączony do obszaru objętego ograniczeniami (strefa żółta), spotkanie będzie dotyczyło środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W związku z powyższym zachęcamy szczególnie hodowców trzody chlewnej do udziału w spotkaniu.

 

Pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo Samorządowcy,

w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W najbliższym tygodniu prace nad ustawą rozpoczyna Senat RP.

Przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło dziesięć lat. W ramach nowelizacji likwidujemy zaniedbania w tym obszarze i bariery, które powodują, że prawie 5 mln gospodarstw domowych położonych na terenach wiejskich, trudnodostępnych lub słabo zaludnionych, nie ma szans na dostęp do szerokopasmowego internetu w perspektywie nawet 15 lat. Projekt ustawy był przedmiotem opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego wydał pozytywną opinię o projekcie ustawy podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2019 r.

Obserwujemy jednak, że w związku z prowadzoną nowelizacją, w przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieprawdziwych informacji, będących elementem zorganizowanej akcji dezinformacyjnej, wprowadzającej w błąd również Państwa Samorządowców. Warto więc wyjaśnić m.in., że:

 

  • ustawa nie wprowadza zmian w dopuszczalnych poziomach pola elektromagnetycznego (PEM) – zmienia jedynie to, że Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas Minister Środowiska, wydawać będzie stosowne rozporządzenie. Propozycja ta stanowi odpowiedź na postulaty społeczeństwa, które wskazuje, że PEM powinno być analizowane głównie pod kątem wpływu na zdrowie;
  • ustawa nie wprowadza do Polski sieci 5G. Podobnie jak żadna ustawa nie wprowadzała 3G czy też LTE – jest to decyzja operatorów sieci komórkowej, którzy nabywają częstotliwości rozdysponowywane na podstawie znowelizowanego w I kwartale br. Prawa telekomunikacyjnego. Jak wspomniano wyżej, ustawa skupia się przede wszystkim na zagwarantowaniu rozwoju sieci stacjonarnej; Ministerstwo Cyfryzacji ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
  • nowelizacja w dużej części adresuje postulaty i zalecenia raportu NIK z 7 maja br., który wskazuje na konieczność uszczelnienia procesu nadzoru emisją pola elektromagnetycznego.

 

Jednocześnie Ministerstwo Cyfryzacji, podobnie jak Rząd RP, doskonale zdaje sobie sprawę, że tempo zmian technologii, które nas otaczają, jest niebywałe, a rolą Państwa jest nie tylko nadzór i kontrola nad tymi obszarami (co umacniamy nowelizacją), ale również działalność edukacyjna. Przygotowaliśmy więc dwie publikacje, które w załączeniu przekazuję Państwu, licząc, że pomogą one w codziennych spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnych, które Państwo reprezentujecie.

Pole elektromagnetyczne a człowiek (pdf)

Przewodnik po 5G (pdf)

Z poważaniem,
Wanda Buk

 

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach. Strategia ma odmienić polską wieś i dać rolnikom, producentom żywności ekologicznej narzędzia do prowadzenia dochodowej działalności na rynku zdominowanym przez dużych graczy, jak też zacieśnić współpracę w zakresie prowadzenia wspólnej i spójnej promocji.

Wymienione województwa są regionami o dużym potencjale w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Rozdrobnione gospodarstwa powinny podążać w tym kierunku, ponieważ to dla nich szansa na uzyskanie dodatkowych dochodów. Zwłaszcza w kontekście rosnącego rynku i zapotrzebowania na żywność ekologiczną. Niestety, obecnie ten potencjał jest uśpiony. Brakuje współpracy producentów między innymi w zakresie promocji, tworzenia oferty handlowej żywności wysokiej jakości. Nie ma jednolitego, konkretnego kierunku rozwoju ponadregionalnego – zauważa Jan Czaja ze Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA.

Strategia ma wskazać kierunki rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego i wypracować działania promocyjne i zasady współpracy na poziomie ogólnopolskim. Powstanie takiego opracowania jest konieczne także ze względu na zagrożenia, jakie czyhają na polską wieś, czyli odejście producentów od rolnictwa ekologicznego. Zanik tradycyjnego, sielskiego krajobrazu wsi przełoży się negatywnie na turystykę na obszarach wiejskich. Brak turystów, to brak środków finansowych na rozwój gospodarczy.

Wspomniana strategia będzie miała na celu zaoferowanie rolnikom ekologicznym rozwiązań pozwalających im funkcjonować na rynku zdominowanym przez duże podmioty, zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej oraz zaspokojenie potrzeby konsumentów poszukujących żywności o najwyższych walorach zdrowotnych lub wrażliwych na wpływ produkcji na środowisko naturalne – dodaje Jan Czaja.

W ramach budowy Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego przewidziano też cztery działania. Pierwszym z nich jest coroczne spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (zaplanowane na 20 lipca 2019 r.), poświęcone wymianie doświadczeń, z panelem dyskusyjnym z udziałem wykładowców i rolników. Zaplanowano omówienie czterech obszarów tematycznych: plan działań dla żywności i dla rolnictwa ekologicznego (np. poprzez wprowadzenie produktów ekologicznych do menu publicznych zakładów zbiorowego żywienia), rolniczy handel detaliczny produktów ekologicznych, promocja rolnictwa ekologicznego i edukacja ekologiczna.

Kolejnym działaniem jest zorganizowanie czterech stoisk promocyjno-edukacyjnych (w terminach 20 lipca br., 18 sierpnia br. oraz 8 i 15 września br.) na dużych regionalnych imprezach skierowanych do konsumentów. Projekt dopełnia oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego (obejmująca: Finansowanie rolnictwa ekologicznego; Certyfikację rolnictwa ekologicznego; Środki ochrony roślin; Centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym w Polsce w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego; Rolniczy Handel detaliczny; Promocję Rolnictwa ekologicznego; Edukację ekologiczną).

Całość dopełni seminarium w Warszawie (połowa miesiąca września), podczas którego zostanie zaprezentowana strategia. W spotkaniu wezmą udział naukowcy zajmujący się m. in. krótkimi łańcuchami dostaw, eksperci ds. rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Podczas seminarium zostaną przedstawione i poddane dyskusji wyniki ankiet prowadzonych na imprezach promocyjno- edukacyjnych w czterech województwach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.grupa.odrolnika.pl/

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Wniosek Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z dofinansowaniem z KSOW w 2019 roku (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

 

Strona 1 z 68

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Dzisiaj94
Wczoraj92
Tydzień431
Miesiąc1470
Użytkowników ogółem138260

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.