Strona główna

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH (PDF)

 

Uroczyste przekazanie Sali Biologicznej w Zespole Szkół w Goraju

26 września 2019 r. w Zespole Szkół w Goraju, w obecności zaproszonych gości odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni biologicznej. Tak doniosłą uroczystość swoją obecnością uświetnili: Przedstawiciele Kuratorium Oświatowego w Zamościu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, władze Starostwa, Parlamentarzyści oraz Pan Wójt – Antoni Łukasik, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Kapica i Pani Dyrektor Zespołu Szkół – Pani Elżbieta Różańska, Radę Rodziców reprezentowała pani Barbara Sowa.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId07a52cf483

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście. Pracownia została poświęcona przez księdza Pawła Krzaczka wikariusza parafii. W dalszej części zaproszeni goście obejrzeli lekcję biologii, podczas której zostały zaprezentowane nowo zakupnie pomoce dydaktyczne. Nowoczesne i bogate wyposażenie pracowni biologicznej przyczyni się do wzrostu zainteresowania naukami przyrodniczymi naszych uczniów oraz uatrakcyjni proces lekcyjny. Pracownia biologiczna została doposażona we wspaniałe pomoce dydaktyczne, tradycyjne - poglądowe oraz multimedialne. To bezpośrednio wpływa na jakość i atrakcyjność pracy na lekcjach podczas realizacji podstawy programowej, a także wzbogaca formy zajęć pozalekcyjnych Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju pani Elżbieta Różańska wyraziła wielką radość z faktu znalezienia się w zaszczytnym gronie 25 szkół w województwie lubelskim, które zostały uhonorowane tą wyjątkową nagrodą.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeIdace63774cf

Dodatkowo Gmina Goraj zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Goraj”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”  współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dlatego 5 tabletów, które służyły do przeprowadzenia szkoleń wśród mieszkańców przekazane zostały Zespołowi Szkół w Goraju, wspomagając tym samym naukę z zakresu wzrostu kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Tablety odebrała Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Różańska i od dziś będą z nich korzystać uczniowie szkoły.

 

Złóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. Nabory będą ogłaszane cyklicznie

wodaZłóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. Nabory będą ogłaszane cyklicznie. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym. Szczególnie dotkliwe są one w rolnictwie. W ubiegłym roku ARiMR wypłaciła rolnikom rekompensaty za szkody w uprawach spowodowane suszą w wysokości ponad 2 mld zł. Nowy rodzaj wsparcia finansowego, który oferuje Agencja, ma służyć zapobieganiu tym stratom. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową.

Ogłoszenie Prezesa ARiMR - otwórz

Więcej informacji - otwórz

Wniosek i inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

 

 

as

 

Spotkanie informacyjne z programów: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”

W dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goraju odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programów priorytetowych: „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze". Podczas spotkania omówione zostały założenia poszczególnych programów oraz sposób aplikowania o środki. Programy „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” skierowane są do osób fizycznych. W ramach programu „Mój Prąd” można ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Program „Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie min. do: wymiany starych źródeł ciepła, docieplenia przegród budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Program „Agroenergia” to program dla rolników indywidualnych m.in. na inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeIdc906b141a4

Ich wdrażaniem zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju. W województwie lubelskim w realizację w/w programów zaangażowani zostali doradcy energetyczni, realizujący w strukturach Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, przedstawiciele powiatu biłgorajskiego Starosta – Pan Andrzej Szarlip oraz Pani Beata Strzałka – Członek Zarządu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Pani Elżbieta Kasperska i Pani Magdalena Kędra, a także Pan Marcin Łokaj Kierownik Terenowego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, mieszczącego się w Biłgoraju przy ul. Włosionkarskiej 5.

Mój prąd – program skierowany do gospodarstw domowych, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł , obejmujących instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 2-10 kW. Budżet programu w skali polski będzie wynosił 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5000 złotych na gospodarstwo domowe. Nabór wniosków od wrześnie b.r. będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o wypłatę dofinansowania można składać do 20 grudnia 2019 roku, chyba że środki z budżetu programu – miliard złotych – zostaną wyczerpane wcześniej. Dofinansowanie otrzymają właściciele domów, którzy kupią i zamontują panele słoneczne. To maksymalnie 5 tys. zł bezzwrotnej dotacji (50 proc. poniesionych wydatków). W całym kraju z programu ma skorzystać 200 tys. gospodarstw domowych. Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedynym dokumentem potrzebnym do ubiegania się o dotację jest założenie instalacji (nie wcześniej niż 23 lipca 2019 r.) oraz podpisanie umowy z operatorem energetycznym potwierdzającą instalację licznika do obsługi fotowoltaicznej (nie wcześniej niż 30 sierpnia). Informacje dotyczące programu: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Agroenergia – program skierowany wyłącznie do rolników indywidualnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw rolnych, poprzez kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko. Budżet programu w skali Polski wynosi 200 mln złotych, z czego 120 mln zł. to zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł. przeznacza się na wsparcie bezzwrotne. Nabór wniosków w terminie do 20.12.2019 roku , lub do wyczerpania alokacji, prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program adresowany do rolników, którzy mieszkają i prowadzą gospodarstwo na terenie danej gminy od co najmniej 5 lat i których uprawy nie przekraczają 300 ha. Budżet programu to 200 mln zł, z czego 120 mln zł to fundusz na pożyczki, a 80 mln zł na bezzwrotne dotacje. Wnioski o wypłatę dofinansowania można składać do 20 grudnia 2019 roku (lub wcześniejszego wyczerpania środków). Rolnicy mogą aplikować o dofinansowanie kilkunastu różnych działań ekologicznych takich jak m.in. budowa instalacji fotowoltaicznej, modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody czy wprowadzenie technologii racjonalizujących zużycie energii elektrycznej. Informacje dotyczące programu: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Czyste powietrze – program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i poprawa jakości powietrza. Budżet programu przez wszystkie lata jego istnienia 2018-2029, wyniesie 103 mld złotych. W formie dotacji wydatkowanych zostanie 63 mld zł , a w formie pożyczek 40 mld zł. Program prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku jednorodzinnego, które zdecydują się zastąpić stare piece na ekologiczne. Z programu można też otrzymać dofinansowanie ocieplenie budynku lub dach, wymianę drzwi i okien. Wysokość dofinansowania wynosi od 7 tys. do 47,7 tys. zł. Dotacja uzależniona jest od dochodu rodziny i wynosi od 40 do 90 proc. poniesionych kosztów. Budżet programu wynosi 103 mld zł (63,3 mld zł na dotacje i 39,7 mld zł na pożyczki). Żeby skorzystać w programu, należy wypełnić wniosek i wysłać go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrzebne będą faktury dokumentujące poniesione nakłady. Rozpatrywanie wniosków trwa ok. trzech miesięcy. Pomocy w wypełnieniu wniosków udziela biuro Programu „Czyste powietrze” przy ulicy Włosiankarskiej 5 oraz pracownicy Urzędu Miasta Biłgoraj w biurze podawczym przy Placu Wolności 16. Informacje dotyczące programu: https://www.bilgoraj.pl/news/1936/zadbajmy-o-powietrze.html

 

Spotkanie z Premierem

W dniu 13 września w Frampolu aby upamiętnić ofiary bombardowania i oddać szacunek pokoleniu, które odbudowało Frampol zorganizowano uroczystości rocznicowe. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pod przewodnictwem księdza proboszcza Andrzeja Stefanka. Następnie uczestnicy uroczystości, wśród których znaleźli się Premier Mateusz Morawiecki, Wicepremier Jacek Sasin, Wiceminister Marcin Romanowski i parlamentarzyści wśród nich Lucjan Cichosz, Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, samorządowcy ze Starostą Andrzejem Szarlipem, gospodarzem uroczystości Burmistrzem Józefem . Naszą gminę na uroczystościach reprezentował wójt – Pan Antoni Łukasik oraz Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Kapica.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeIdd9eefc502c

Jak mówił premier Mateusz Morawiecki wrzesień 1939 roku rozpoczął długie lata walki o istnienie Polski, walki z barbarzyństwem niemieckim, które za swój cel obrało unicestwienie narodu polskiego.

Złożono wieńce przy pomniku Odzyskania Niepodległości w asyście honorowej żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Po części oficjalnej była chwila dla mieszkańców na spotkanie i wspólne zdjęcia z Premierem.

 

 

oze

 

Zapraszamy na spotkania informacyjne dot. Programów „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”

W dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali narad Urzędu Gminy w Goraju odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działania z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawią założenia programów „Mój Prąd”, „Agroenergia” oraz „Czyste Powietrze”.

Ich wdrażaniem zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie całego kraju.

Programy te skierowane są bezpośrednio do mieszkańców naszej Gminy będących właścicielami domów jednorodzinnych czy prowadzących działalność rolniczą. W ramach tych programów mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do nowych źródeł ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, instalacji fotowoltaicznych.

Podczas spotkania mieszkańcy dowiedzą się o założeniach programów, warunkach dofinansowania, sposobie i terminach składania wniosków, wysokości dofinansowania itd.

Spotkanie prowadzone będzie przez doradców energetycznych, realizujących w strukturach Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej OZE”.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w w/w programach zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

 

Strona 2 z 75

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Październik 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Dzisiaj26
Wczoraj91
Tydzień117
Miesiąc1372
Użytkowników ogółem144652

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.