Strona główna

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GORAJ ASF – OBSZAR ZAGROŻONY

W związku z Rozporządzeniem Nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Goraj, Wójt Gminy Goraj informuje, że część terenu Gminy została określona:

Obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń : Hosznia Ordynacka, Hosznia Abramowska, Jędrzejówka, Majdan Abramowski

a) na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 

 • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

 

b) na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 

 • oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
 • posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
 • niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
 • oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem: "UWAGA ! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY"
 

Informacja

Wójt Gminy Goraj i Zarząd Stowarzyszenia Goraj 1377 informują, że w terminie od dnia 1 sierpnia do 20 września 2019 roku wyznaczeni pełnomocnicy ds. konsultacji przeprowadzą we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Goraj konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie nadania statusu Miasta miejscowości Goraj. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych.

Prosimy o poparcie wspólnej inicjatywy.

 

Wójt Gminy

/-/ Antoni Łukasik

Prezes Stowarzyszenia

/-/ Stanisław Chorębała

 

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Dożynki Parafialno-Gminne 2019”

Wójt Gminy Goraj informuje, że została udzielona dotacja w wysokości 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące) dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zastawiu „Zastawianki” , Zastawie 24, 23-450 Goraj, na wparcie realizacji zadania publicznego pt.: „Dożynki Parafialno-Gminne 2019” w okresie od 16.08.2019 r. do 25.08.2019 r.

Zarządzenie Nr 94.2019 Wójta Gminy Goraj z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (PDF)

Wójt Gminy

/-/ Antoni Łukasik

 

Informacja dotycząca profilaktycznego chlorowania wody

Urząd Gminy informuje, iż w dniu 01.08.2019 (czwartek) zostanie przeprowadzone profilaktyczne chlorowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na ujęciu wody Goraj. Z wody można korzystać po odstaniu i zaniku zapachu chloru.

Za wszystkie niedogodności związane z przeprowadzonym chlorowaniem wody przepraszamy.

 

Cyfrowy Goraj -  Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy ruszyły pełną parą!

Gmina Goraj rozpoczęła realizację grantu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Goraj”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”  współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020, Oś Priorytetowa nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId1918543047

Realizacja projektu grantowego organizowana jest dla 72 osób z terenu gminy Goraj z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Tematyka szkoleń to przede wszystkim : Rodzic w Internecie, Rolnik w sieci oraz Moje finanse i transakcje w sieci. Trenerami są Renata Zdunek i Mirosław Flis. Zajęcia są prowadzone w Sali komputerowej w Zespole Szkół w Goraju w okresie od 23 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w postaci 5 laptopów, które po realizacji projektu zostaną przekazane do Zespołu Szkół w Goraju. Terminy szkoleń uwzględniają preferencje uczestników: godziny popołudniowe i weekendy. Na jednego uczestnika przypada 12 godzin szkoleniowych odpowiadające jednemu wybranemu modułowi tematycznemu. Grupy obejmują nie więcej niż 12 osób.

W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione:

 

 • materiały szkoleniowe
 • serwis kawowy
 • catering
 • trenerów

 

 

Czy wrócą dawne przywileje?

Przychodzi moment na podjęcie kolejnej próby odzyskania praw miejskich przez Goraj, który został „zdegradowany” 150 lat temu, po upadku powstania styczniowego. Był miastem przez prawie pięć wieków. Dzięki inicjatywie stowarzyszeniu „Goraj 1377” podniesie się prestiż miejscowości.

Początki Goraja sięgają roku 1377, kiedy to dzisiejsza osada nadana została Dymitrowi przez króla Ludwika Węgierskiego. Prawa miejskie Goraj uzyskał w 1398 r. Nadał je król Władysław Jagiełło doceniając troskę Dymitra o rozwój gospodarczy posiadanych przez niego terenów. Do 1508 roku majątek pozostawał w rękach Gorajskich. Następnymi właścicielami byli: Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, Wiktor Sienieński, Andrzej Górka i jego syn Stanisław Górka, Paweł Trojanowski. Miasto zostało spalone około 1561 roku i później – w 1780 roku. W 1595 roku Trojanowski sprzedał dobra gorajskie Janowi Zamoyskiemu, który wcielił je do Ordynacji Zamojskiej. Gdy Gorajem zajmowali się dzierżawcy, doprowadzili do upadku znajdującego się tu jednego ze starszych zamków na Zamojszczyźnie. To niegdyś piękne, dumnie rozwijające się miasto gościło wielu książąt i królów Polski.

Prawa miejskie zostały nam odebrane i należałoby w końcu tę decyzję, która nie była przecież podyktowana względami ekonomicznymi, cofnąć. Zostaliśmy ukarani za patriotyczną postawę i powstańczą walkę. Najwyższy czas, aby historia zatoczyła koło.

aJeżeli konsultacje będą na „tak” zostanie opracowany cały wniosek, gdzie zostaną opisane wszystkie uwarunkowania. Gmina Goraj musi przekonać wojewodę i Radę Ministrów, że Goraj zasługuje na odzyskanie praw miejskich. Dzięki takiej zmianie Gmina uzyska szerszy dostęp do środków unijnych, przeznaczonych stricte dla miejscowości miejskich. Odzyskanie praw miejskich nie wiąże się z wprowadzeniem nowych podatków i opłat.

Na sesji Rady Gminy Goraj w dniu 30 maja 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goraj w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Goraj, uchwałę przyjęto jednogłośnie. W dniu 29 lipca 2019r na sali posiedzeń Urzędu Gminy Goraj odbyło się spotkanie z sołtysami i radnymi gminy, którzy mają brać udział w konsultacjach. Zasady i tryb konsultacji określa się w uchwale rady gminy, zostaną one przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych. Rozpoczną się od 1 sierpnia do 20 września 2019r. Wójt Gminy Goraj sporządzi spis mieszkańców uprawnionych do konsultacji oddzielnie dla każdego sołectwa oraz przekaże listy konsultacyjne wyznaczonym pełnomocnikom. Pełnomocnicy będą odwiedzać mieszkańców naszej gminy i prosić o wyrażenie swojego stanowiska w tej sprawie.

 

Wybory do Izb Rolniczych 2019

W bieżącym roku po raz kolejny w całej Polsce, w tym także w Gminie Goraj, odbyły się wybory do Izb Rolniczych. Wszyscy płatnicy podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej posiadający w niej wkłady gruntowe, 28 lipca 2019 r. wybierali swoich przedstawicieli do Izby Rolniczej. Izby Rolnicze są rolniczym samorządem, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim rolników oraz podmiotów prawnych. W naszej gminie zgłoszono 3 kandydatów: Krzysztof Blacha, Piotr Kiełbasa, Patryk Kowalski. Ostatecznie liczba głosów przedstawia się następująco:

Krzysztof Blacha – 30

Piotr Kiełbasa – 57

Patryk Kowalski – 28

Gminę Goraj w Izbach Rolniczych rolników z terenu naszej gminy reprezentować będą: Krzysztof Blacha i Piotr Kiełbasa.

Najważniejsze zadania Izb Rolniczych to min.: występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz opiniowanie projektów tych przepisów, prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków zbytu, płodów rolnych, doradztwo w zakresie działalności rolniczej i wsi, podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w rolnictwie, poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa, współdziałanie ze szkołami rolniczymi, z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i dziedzictwa kulturalnego oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Zadania te Izby Rolnicze realizują poprzez swoje jednostki organizacyjne, których terenem działania jest obszar województwa – w naszym wypadku jest to Lubelska Izba Rolnicza z siedzibą w Lublinie.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 82 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:44 dnia 29.07.2019 (PDF)

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 82 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 09:44 dnia 29.07.2019 (PDF)

 

Strona 2 z 71

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Dzisiaj20
Wczoraj89
Tydzień109
Miesiąc1351
Użytkowników ogółem140601

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.