Strona główna

 

kiermasz

 

Umowa na rewitalizację Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju podpisana

logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W poniedziałek 25 marca Wójt Gminy Goraj – Antoni Łukasik odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego umowę na „Kompleksową adaptację zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2023 Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu wynosi 1.563.346,37 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych. Natomiast całkowita wartość projektu to kwota 2.035.477,44 zł.

Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu.

Otrzymane środki pozwolą na ostateczne sfinalizowanie realizowanego od wielu lat remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury, oraz nadanie estetycznego wyglądu przylegającego terenu.

zdjecie z marszalkiem

Jest to kolejna już pula pieniędzy, jakie w ostatnim czasie otrzymuje gmina Goraj na zadania inwestycyjne. Przypominamy, że obecnie trwa realizacja remontu budynku Urzędu Gminy, realizowanego w ramach projektu „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy”, na który gmina uzyskała 95% kosztów kwalifikowalnych.

Poza tym został ogłoszony przetarg na montaż 117 instalacji ogniw fotowoltaicznych, gdzie dofinansowanie ze środków UE wyniesie ponad milion złotych.

Dodatkowo w ostatnim czasie gmina otrzymała dotację w kwocie ponad 180 tys. zł. na realizację projektu „Przedszkolaki na start ! – Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Goraj.” Oprócz tego również ostatnio gmina otrzymała wsparcie z rezerwy budżetu państwa na realizację 4 zadań drogowych na odbudowę dwóch dróg „powodziowych” i dwóch dróg „wąwozowych” na łączną kwotę 1 622 640,00 zł.

Ponadto w 2018 r. gmina złożyła również wniosek do Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na zadanie p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 109165L w miejscowościach Bononia i Wólka Abramowska”, gdzie planowana kwota dotacji to ok. 340 000,00 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane na 27 miejscu listy rankingowej Wojewody i ma pewność otrzymania wsparcia.

Poza tym, gmina zamierza w najbliższym czasie złożyć 2 wnioski drogowe w miejscowościach: Zastawie i Zagrody, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy wniosek dotyczy głównej drogi w miejscowości Zastawie o długości 1,12km. Szacunkowy koszt przebudowy wynosi ponad 1,8 mln. Natomiast drugi wniosek to przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do Malinia o długości niespełna 2 km. Przewidywana wartość robót budowlanych wynosi ponad 1,5 mln złotych.

Jak wynika z powyższego gmina Goraj nieustannie czyni starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje wpływające na komfort i poprawę życia społeczeństwa. Czyni to skutecznie dzięki kompetentnej kadrze Urzędników, zaangażowaniu władz samorządowych oraz przychylności Pana Wojewody jak też Pana Marszałka.

Dzięki temu możemy obserwować dynamiczny rozwój Gminy Goraj.

 

Rekordowa dotacja z budżetu państwa dla gminy Goraj na drogi powodziowe i wąwozowe

W dniu 11 marca 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk Wicemarszałka Sejmu Pani Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego - Pana Przemysława Czarnka, Wójt Gminy Goraj - Pan Antoni Łukasik otrzymał promesy na odbudowę dwóch dróg „powodziowych” i dwóch dróg „wąwozowych” na łączną kwotę 1 622 640,00 zł.

Jest to rekordowa kwota w historii dotacji na ten cel dla gminy Goraj. Gmina korzystając z tego programu od wielu lat, nigdy nie otrzymała tak wysokiego wsparcia. Spośród 48 samorządów województwa lubelskiego to właśnie gmina Goraj otrzymała jedną z większych dotacji, a na pewno największą wśród gmin powiatu biłgorajskiego.

d

W ramach otrzymanej dotacji planowane są do realizacji następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 109163L od km 1+180 do km 2+170 w miejscowości Bononia, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016r., czyli utwardzenia 1km (990 m.b.) drogi tzw. sosnowe doły, planowana realizacja z płyt betonowych.

- Przebudowa drogi gminnej nr 109162L od km 0+700 do km 1+410 w miejscowościach Bononia i Zastawie, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r., czyli wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 710 m.b. od drogi wojewódzkiej 835 do drogi w Wólce Abramowskiej.

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113337L od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Średniówka, czyli utwardzenie wąwozu o dł. 840 m.b. o nawierzchni betonowej od drogi powiatowej do zabudowy w miejscowości Średniówka (drogi w tzw. Kliny)

- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109178L od km 0+165 do km 0+430 w miejscowości Goraj, czyli utwardzenie odcinka 265 m.b. drogi w wąwozie ul. Polnej w Goraju do realizacji z nawierzchni betonowej.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.

 

Kolejna umowa na dofinansowanie Samorządowego Przedszkola w Goraju podpisana

W środę 20 marca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik , przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Doroty Hawryło, podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Przedszkolaki na start ! – Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Goraj” w ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem otrzymanego wsparcia jest m.in. wzrost dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat na terenie Gminy Goraj. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu wynosi 180 157,00zł. Natomiast całkowita wartość projektu to 211 950,00 zł.

W ramach projektu wykonany zostanie nowy plac zabaw, nowoczesne wyposażenie kuchni, sprzęt multimedialny, meble oraz zabawki dla najmłodszych. Ponadto poprzez szkolenia podniesione zostaną kompetencje nauczycieli a planowane do realizacji zajęcia dodatkowe przyczynią się do wyrównania deficytów oraz zwiększenia kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId6d85533e8d

W perspektywie finansowej 2014-2020 gmina Goraj po raz drugi otrzymała już dofinansowanie unijne na podwyższenie standardów edukacji przedszkolnej najmłodszych mieszkańców gminy Goraj. W ramach projektu realizowanego w 2017r. gmina pozyskała kwotę 744 069,00 zł. dofinansowania z RPO WL 2014-2020. Oba realizowane przedsięwzięcia są priorytetowymi działaniami gminy w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy Goraj.

 

Ślubowanie nowo wybranego radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy

Podczas VI sesji Rady Gminy w Goraju VIII kadencji 2018 - 2022, uroczyste ślubowanie złożył Piotr Grzegorz Malec reprezentujący KWW OSP Goraj, który na radnego został wybrany 10 lutego 2019 r. w wyborach uzupełniających.

Przypomnijmy, że komisarz wyborczy w Zamościu zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Goraj w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym ulice: Bednarska, Cmentarna, Folwarki, Janowska, Targowa w Goraju na skutek wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Jamrożego.

Przewodnicząca Rady Gminy – Stanisław Kapica odczytał Rotę Ślubowania Radnych: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Nowo wybrany radny odpowiedział: "Ślubuję".

Życzymy Panu Piotrowi sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=8#sigFreeId36c06a40c1

 

Informacja dotycząca wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj w ramach projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”

INFORMACJA
WÓJTA GMINY GORAJ

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w dniu 12 marca 2019 roku Gmina Goraj wszczęła procedurę udzielenia zamówienia publicznego, mającą na celu wyłonienie Wykonawcy dla projektu „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj”

Otwarcie ofert zgodnie z ogłoszeniem zaplanowano na dzień 17 kwietnia 2019 r. Natomiast przewidywany termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 15 października 2019 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduję się na stronie internetowej: www.uggoraj.bip.lubelskie.pl w zakładce „Budżet i przetargi”

Wójt Gminy Goraj
Antoni Łukasik
 

Informacje dotyczące programu MKiDN pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

Informacje dotyczące programu MKiDN pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" na stronie  MKiDN

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 kwietnia 2019 R.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2019 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2019 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za odpady komunalne, wg niżej wymienionego wzoru:

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

WYLICZENIE

OPŁATA MIESIĘCZNA

1

1x10zł

10zł

2

2x10 zł

20 zł

3

2x10 +1 x8zł

20 zł + 8 zł = 28zł

4

2x10zł + 2x8zł

20 zł+ 16 zł =36zł

5

2x10zł + 2x8zł + 1x5zł

20zł + 16 zł+ 5 zł = 41zł

6

2x10zł + 2x8zł + 2x5zł

20zł + 16 zł+ 10 zł = 46 zł

M* - …………..

(wypełnić w przypadku 7 lub więcej mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w samodzielnym
lokalu mieszkalnym)

 

2x10zł + 2 x8zł +…x5zł

(M – 4)

 

 

20 zł + 16 zł + …. = …. zł

(M–4)x 5 zł

 

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata 20,00 zł za każdą osobę (miesięcznie).

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu do godz.12:00.

W związku ze zmianą metody ustalania opłat koniecznym, jest złożenie nowej deklaracji.

Wskazane jest aby, nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał pierwszą deklarację.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 w pokoju nr 12.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

Strona 2 z 62

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Kwiecień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Dzisiaj59
Wczoraj75
Tydzień264
Miesiąc1502
Użytkowników ogółem132464

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.