Strona główna

Ostatnia sesja Rady Gminy Goraj!

Radni Rady Gminy Goraj mają za sobą ostatnie obrady. Ostatnia sesja była okazją do podsumowań i podziękowań za pracę.

W dniu 18 października odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Goraj, na której podsumowano mijającą kadencję.  Pomimo, że była to ostatnia sesja w obecnej kadencji, porządek obrad objął, uchwały, zmiany budżetowe, zamiany statutu gminy informację wójta o pracach międzysesyjnych, a także  informację z wykonania budżetu.

Głos zabrali goście Pan Ryszard Jabłoński Radny Powiatowy oraz Pan Andrzej Szarlip , którzy wyrazili słowa podziękowania za współpracę w obecnej kadencji oraz wspólnie podejmowane inicjatywy.

Na zakończenie sesji Wójt podziękowali radnym, sołtysom i pracownikom za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Goraj. Dzięki ofiarnej pracy możliwe było zrealizowanie wszystkich założonych, ambitnych przedsięwzięć ubogacających nasz gminny krajobraz i poprawiających warunki życiowe mieszkańców.

Uroczyście pożegnano również odchodzącego z Rady Gminy Władysława Szarę, który funkcję Radnego sprawował przez 32 lata.

Wszystkim radnym, wręczono pamiątkowe statuetki i książki pt. „ Historia Samorządu i Administracji w Gminie Goraj 1809-2018” oraz przekazano życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=64#sigFreeId4b51b3caac

 

Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Goraj w latach 2014 – 2018

 

 

 

 

GMINA

 

 

 

 

GORAJ

 

Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Goraj w latach 2014 – 2018

Najważniejsze zadania inwestycyjne oraz wykonane remonty

Kadencja samorządu w latach 2014-2018

Władze Gminy:

 • Wójt Gminy Antoni Łukasik

 • Sekretarz Gminy Zenon Głowala

 • Skarbnik Gminy Dorota Hawryło

Rada Gminy Goraj:

 • Stanisław Kapica Przewodniczący

 • Władysław Szara Wiceprzewodniczący

 • Paweł Kuraś Wiceprzewodniczący

 • Danuta Jabłońska

 • Andrzej Stańczyk

 • Ryszard Furmaga

 • Leszek Gąbka

 • Piotr Kiełbasa / Adam Bączek

 • Patryk Kowalski

 • Zbigniew Kość

 • Krzysztof Mielko

 • Maria Momot

 • Mirosław Stańczyk

 • Władysław Sowa

 • Tadeusz Widz

Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-2018, dlatego jako przedstawiciele demokratycznie wybranych organów , mamy obowiązek złożyć sprawozdanie ze swojej działalności.

Cztery lata naszej wspólnej pracy zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami, które szczegółowo poniżej omawiamy.

Jako wójt gminy spoczywające na mnie obowiązki wykonywałem rzetelnie, pracując na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców. Oprócz zadań związanych z kierowaniem urzędem oraz reprezentowaniem Gminy Goraj (utrzymywanie dobrych stosunków z innymi samorządami oraz Województwem) moim priorytetem było prawidłowe odczytywanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Przy podejmowaniu nawet najdrobniejszych decyzji zawsze kierowałem się chęcią poprawy warunków życia mieszkańców Naszej Gminy. Poniżej przedstawiono zrealizowane inwestycje które w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę życia społeczeństwa, jak również przyczyniły się do rozwoju całej gminy.

Mijająca kadencja upłynęła dosyć szybko - był to czas intensywnej  i efektywnej pracy. Dzięki dobrej współpracy z Radnymi Rady Gminy Goraj, sołtysami i mieszkańcami oraz zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry pracowników Urzędu Gminy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.

Jedną z pierwszych inwestycji jakie zostały rozpoczęte i zrealizowane na początku kadencji była odbudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zastawie realizowana w dwóch etapach. Pierwszym z nich był montaż piłkochwytów za bramkami oraz wzdłuż rowu wodnego. Drugi etap obejmował wykonanie robót ziemnych, drenażu i murawy boiska, a także zakup i montaż wyposażenia piłkarskiego. Przedsięwzięcie to zostało zakończone i odebrane w sierpniu 2015 roku. Wartość robót budowlanych wyniosła niespełna 202 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu to kwota 100 000,00 zł

W I kwartale 2015 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I. Prace polegały na budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Rolnej i ul. Frampolskiej o długości 700 mb oraz nowego wodociągu na ulicach Janowskiej, Cmentarnej i Targowej o łącznej długości 1524 m. Na realizację całego projektu pozyskano dofinansowanie w kwocie 553 167,00 zł, natomiast kwota całkowita wyniosła niespełna 900 000,00 zł.

Kolejnym niezwykle ważnym zadaniem zrealizowanym w 2015 roku był ,,Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Goraj”. W ramach inwestycji zostały zrealizowane 353 instalacje na indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz 1 instalacja na budynku użyteczności publicznej. Roboty budowlane
o wartości
3 745 254,48 zł rozpoczęto w maju, a zakończono w sierpniu 2015 roku. Kwota dofinansowania z RPO wyniosła 3 066 573,56 zł. Natomiast wartość całego projektu wyniosła niespełna 4 mln zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz utwardzania wąwozów w 2015 roku zrealizowano 5 niżej wymienionych zadań:

Odbudowa drogi gminnej nr 109147L od km 0+830 do km 1+170 w miejscowości Zagrody, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2013 r ”. Wykonawcą robót była firma z Tomaszowa Lubelskiego. Długość wykonanego odcinka o nawierzchni asfaltowej

to 340 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 197 752,28 zł, z czego dofinansowanie
to 158 200,00 zł

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113334L od km 0+050 do km 0+285 w miejscowości Średniówka”. Wykonawcą robót była firma

z Janowa Lubelskiego. Długość wykonanego odcinka o nawierzchni z płyt betonowych to 235 m. Wartość robót budowlanych wyniosła 110 085,00 zł, z czego dofinansowanie to 88 068,00 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 109154L od km 1+370 do km 1+880 w miejscowości Hosznia Ordynacka, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku”, (tzw. Hosznia Ordynacka NIWA). Wykonawcą robót była firma Budownictwo Drogowe Groszek Piotr, długość wykonanego odcinka o nawierzchni betonowej to 510 mb., Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 141 521,04 zł, czego dofinansowanie to kwota 112 321,00 zł.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113306L od km 0 + 275 do km 0 + 675 w miejscowości Bononia”. W ramach zadania wykonano nawierzchnię betonową z płyt drogowych na odcinku 400 mb. Łączna wartość robót budowlanych wyniosła 80 174,73 zł, z czego dofinansowanie to kwota 64 139,00 zł.

Ostatnim zadaniem zrealizowanym w ramach „środków powodziowych” była „Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 1+807 do km 2+387 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku”. Długość wykonanego odcinka o nawierzchni z płyt betonowych to 580 mb. Wartość robót budowlanych wyniosła 147 894,95 zł,

a dofinansowanie to kwota ponad 118 000,00 zł.

Również w 2015 roku w ramach przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Goraj zrealizowano 3 niżej wymienione zadania. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów

i gospodarstw rolnych na działce nr 19, stanowiącej drogę gminną numer 109151L
w miejscowości Kondraty o długości
370 mb. Roboty budowlane to wartość 93 649,84 zł,
z czego 50 000,00 zł zostało dofinansowane
z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Przebudowa drogi gminnej nr 109176L

(ul. Bednarska) w Goraju na długości 300 mb
za kwotę 60 821,04 zł. Zadanie zrealizowano
w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Goraj.

Utwardzenie drogi gminnej na działce 1544

w miejscowości Zastawie na długości 120 mb za kwotę 21 960,52 zł. Zadanie zrealizowano
w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zastawie.

 

Ponadto w miejscowości Zastawie wykonano oświetlenie placu rekreacji (działka nr 148). W ramach robót wykonano: linię kablową do zasilania oświetlenia długości 318 metrów, linię kablową do zasilania zaplecza boiska długości 80 metrów, latarnie na słupach z oprawami 400W podwójne – 3 sztuki

i pojedyncze 2 sztuki oraz jedną rozdzielnicę. Wartość prac to kwota 24 600,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich w 2015 roku wykonano następujące inwestycje:

W miejscowości Abramów fundusz sołecki został przeznaczony na zakup kruszywa

do remontu dróg gminnych oraz prace równarką po drogach gruntowych. Na zakup kruszywa wydatkowano 7 574,81 zł. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy Abramowa.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa wsi Bononia wykonano utwardzenie drogi gminnej na działce numer 610. Długość zrealizowanego odcinka wynosi niespełna 100 mb. Zakup materiałów (płyty drogowe, piasek, cement)

to kwota 11 331,00 zł. Prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Goraj przy pomocy mieszkańców sołectwa.

W sołectwie Gilów fundusz podzielono na dwa zadania: remont dróg gminnych gruntowych piaskiem – kwota materiałów to 5 062,89 zł. Ponadto wykonano utwardzenie drogi gminnej nr 113109L płytami drogowymi na podsypce cementowo-piaskowej, długość 25mb. Zakupione materiały to kwota 4 568,80 zł. W/w prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Goraj oraz mieszkańców sołectwa.

Sołectwo Jędrzejówka przeznaczyło fundusz na utwardzenie drogi gminnej zlokalizowanej

na działce nr 832. Długość wykonanego odcinka wynosi 100 mb. Na materiały do utwardzenia drogi wydatkowano 11 540,46 zł. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Goraj oraz mieszkańcy.

W sołectwie Hosznia Abramowska i Majdan Abramowski dokonano rozbudowy sieci wodociągowej. W ramach prac wykonano 1,3 km linii wodociągowej oraz zmodernizowano hydrofornię w Jędrzejówce. Roboty budowlane wykonała firma Zakład Budowlano Remontowo WODREM Rafał Bownik z Janowa Lubelskiego za kwotę 106 346,35 zł.

Mieszkańcy sołectwa Wólka Abramowska przeznaczyło swój fundusz na utwardzenie dwóch dróg zlokalizowanych na działkach o numerach 372 i 764. Na każdej z dróg wykonano odbudowę na długości 60 mb., łączny koszt materiałów to 15 338,00 zł. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Goraj oraz mieszkańcy Wólki Abramowskiej.

W sołectwie Zagrody fundusz także został podzielony na dwa zadania: Utwardzenie drogi gminnej Nr 109152 L oraz Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 2316. Na pierwszym odcinku ułożono płyty na długości 80 mb, na drugim niespełna 100 mb. Całkowity koszt materiałów to kwota 22 535,46 zł. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Goraj przy pomocy mieszkańców sołectwa Zagrody.

W miejscowości Kondraty w ramach funduszu sołeckiego dokonano remontu elewacji budynku remizy OSP. Prace za kwotę 11 792,00 zł wykonała firma pana Adama Misiury z Hoszni Abramowskiej.

W miejscowości Średniówka także w ramach funduszu sołeckiego wykonano remont elewacji budynku po byłej szkole na powierzchni 290,00m2. Wykonanie robót wraz z materiałami to kwota 18 937,00 zł.

Sołectwo Hosznia Ordynacka przeznaczyło fundusz w kwocie 13 374,00 zł na wykonanie remontu wnętrza remizy OSP. W ramach prac wykonano nową posadzkę i płytki podłogowe w jednym z pomieszczeń. W kolejnym pomieszczeniu wykonano ściany i sufit z płyt kartonowo-gipsowych. Ponadto został zakupiony styropian do ocieplenia sufitu głównej Sali remizy OSP. Wszystkie prace zostały wykonane przez mieszkańców – strażaków OSP z Hoszni Ordynackiej.

 

Ponadto w 2015 roku zostało wymienione pokrycie dachowe na hydroforni w Zastawiu. Prace wykonała firma pana Piotra Sobaszka z miejscowości Chrzanów na wartość 25 000,00 zł

Jedną z pierwszych priorytetowych inwestycji w 2016 roku była „Przebudowa dróg powiatowych nr 2810L i 2811L stanowiących połączenie drogi krajowej nr 74 z drogą wojewódzką nr 835; I etap: droga nr 2810L Chrzanów - Goraj od km 18+541,00 do km 20+250,00”. To odcinek od granicy z Gminą Chrzanów, przez ul. Janowską, Rynek 600lecia w Goraju do włączenia z drogą wojewódzką nr 835. Długość przebudowywanego odcinka wyniosła ponad 1,7 km. W ramach zadania wykonano między innymi roboty nawierzchniowe, przebudowę przepustu, wykonanie chodników i zjazdów, zabezpieczenie skarp oraz różnego rodzaju prace towarzyszące i wykończeniowe. Ogólna wartość robót to kwota około 870 000,00 zł. Zadanie współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % (542 737,00 zł) kosztów kwalifikowanych. Pozostałą kwotę sfinansowano po połowie: budżet Gminy Goraj oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

BYŁO

JEST

Kolejną ważną inwestycją na którą udało się pozyskać środki zewnętrzne była Przebudowa drogi gminnej nr 109181L - ul. Szczebrzeska w Goraju na odcinku 350 mb. W ramach prac została wykonana nawierzchnia asfaltowa, ułożone chodniki, umocnienie skarp oraz prace ziemne i wykończeniowe. Ogólna wartość robót wyniosła około 314 000,00 zł z czego dofinansowanie to kwota 153 563,50 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz utwardzania wąwozów w 2016 roku zrealizowano 3 wymienione poniżej zadania:

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113305L od km 0+011 do km 0+238 w miejscowości Abramów. Odcinek drogi został utwardzony płytami betonowymi. Ogólna wartość robót wyniosła 80 000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota niespełna 63 000,00 zł.

Odbudowa drogi gminnej nr 113310L od km 0+290 do km 0+990 w miejscowości Gilów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 roku została wykonana również w technologii płyt betonowych ułożonych na podsypce cementowo piaskowej. Łączna wartość zadania wynosi 212 500,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 166 348,00 zł.

 

W miejscowości Zastawie została wykonana „Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 2+680 do km 3+600 w miejscowości Zastawie, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.” Droga została utwardzona płytami betonowymi na długości 920 metrów. Koszt wykonania zadania wyniósł 232 000,00 zł z czego dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa to kwota 180 000,00 zł.

Ponadto w 2016 roku wykonano inne ważne inwestycje:

 • Wykonanie Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Goraju za kwotę niespełna 50 000,00 zł • Przebudowano parking przy Zespole Szkół w Goraju (od strony ul. Rolnej) – wartość robót to kwota 65 000,00 zł.

 • Została wykona nawierzchnia na drodze powiatowej nr 2902L Gilów – Podlesie na odcinku 540 mb, wartość robót wyniosła 123 000,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu gminy to kwota około 49 000,00 zł.

 • Została wykonana nawierzchnia na drodze powiatowej nr 2908L Wólka Abramowska – Abramów na odcinku 785 mb, wartość robót wyniosła 190 000,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu gminy to kwota około 77 000,00 zł.

 • Została położona nawierzchnia na drodze gminnej nr 109182L (ul. Szewska) w Goraju. Wartość zadania wyniosła 13 000,00 zł.

 • Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 113321L w Hoszni Ordynackiej na odcinku 330 mb, ogólna wartość zadania wyniosła 54 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 30 000,00 zł.

 • Utwardzono odcinek drogi gminnej nr 109153L w Hoszni Ordynackiej na długości 60 m za kwotę niespełna 10 000,00 zł.

 • zostało zakupionych i ustawionych 8 sztuk wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 835 za wartość 19 000,00 zł.

W ramach funduszy sołeckich wykonano następujące prace:

 • Fundusz sołecki Abramowa przeznaczono na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr109161L o długości 200 metrów za kwotę niespełna 33 000,00 zł

 • W Bononii położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 113306L na odcinku 250 metrów za kwotę 34 000,00 zł

 • W Gilowie w budynku remizy OSP została wymieniona stolarka okienna. Ponadto pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy wykonali prace remontowe dotyczące obróbki okien. Łączny koszt prac w budynku to kwota około 11 000,00 zł

 • W ramach funduszu sołectwa Goraj wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz okrawężnikowanie ulicy Cmentarnej na długości 230 m za kwotę 79 000,00 zł

 • W Hoszni Ordynackiej wykonano prace remontowe w sali głównej remizy OSP (ocieplenie i położenie tynku na suficie oraz malowanie ścian) na wartość około 22 000,00 zł

 • W Jędrzejówce zrealizowano utwardzenie drogi gminnej nr 113324L za kwotę 10 200,00 zł

 • W Kondratach w ramach funduszu sołeckiego dokończone zostało docieplenie oraz wykonano posadzkę w pomieszczeniu remizy OSP na kwotę 13 500,00 zł

 • Fundusz sołecki Majdanu Abramowskiego przeznaczony został na utwardzenie drogi gminnej nr 109157L za kwotę 19 000,00 zł

 • W Średniówce w ramach funduszu sołeckiego w budynku po byłej szkole została wymieniona stolarka okienna. Ponadto pracownicy z Urzędu Gminy wykonali prace remontowe dotyczące obróbki okien. Łączny koszt prac w budynku to kwota około 13 000,00 zł

 • W Wólce Abramowskiej wykonano dwa zadania: utwardzenie drogi gminnej na działce nr 764 na długości około 60 m – wartość zadania niespełna 8 000,00 zł oraz oświetlenie elektryczne przy drodze gminnej nr 109165L za kwotę 7 000,00 zł

 • Miejscowość Zagrody środki funduszu sołeckiego przeznaczyła na wykonanie odcinka drogi gminnej nr 109167L wraz z przebudową przepustu, długość 344 metrów za kwotę 78 000,00 zł

 • W Zastawiu położono nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej 113348L na odcinku 300 metrów za kwotę 37 500,00 zł.

Pierwszą i niewątpliwie najważniejszą inwestycją rozpoczętą i zrealizowaną w 2017 roku była Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Goraju. Zadanie polegało na przebudowie istniejącego budynku przedszkola w Goraju z uwagi na jego zły stan techniczny oraz ograniczone możliwości wykorzystania infrastruktury. Budynek przedszkola został rozbudowany o klatkę schodową, która pozwoliła zaadaptować poddasze na użytkowe. Przebudowano przedsionek stanowiący główne wejście do budynku. Celem wydzielenia nowego układu funkcjonalno-użytkowego rozbudowano parter budynku (części ścian i stropów). Przebudowane zostało również poddasze (konstrukcja dachu, adaptacja poddasza na użytkowe). Prace budowlane objęły również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian budynku.

BYŁO JEST

Ponadto wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. W ramach zadania zakupiono wyposażenie gastronomiczne pomieszczeń kuchni. W celu stworzenia odpowiednich warunków edukacji przedszkolnej dla osób niepełnosprawnych budynek został wyposażony w schodołaz. Obiekt został wyposażony w instalację alarmową oraz monitoring.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 215 000,00 zł. Wartość dofinansowania zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim wyniosła 744 069,36 zł.

Dzięki 80% dofinansowaniu w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz utwardzania wąwozów w 2017 roku zrealizowano 2 zadania drogowe:

1. Odbudowa drogi gminnej nr 115123L od km 0+000 do km 0+790 w miejscowości Zagrody, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. W ramach zadania wykonano nawierzchnię betonową na drodze gminnej na długości 790 metrów bieżących. Wartość całego zadania wyniosła niespełna 286 000,00 zł. Z czego dofinansowanie to kwota ponad 221 000,00 zł.

2. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 115127L km 0+175 do km 0+515 w miejscowości Zastawie.” Zadanie obejmowało utwardzenie drogi na odcinku 340 mb o powierzchni 850 m2. Wartość inwestycji to kwota 90 000,00 zł

z czego dofinansowanie to kwota niespełna 70 000,00 zł. W 2018 roku na początkowym odcinku utwardzono drogę tłuczniem i kruszywem. Prace wykonano we własnym zakresie.

W ramach funduszy sołeckich w 2017 roku wykonano następujące prace:

 • W Abramowie przeznaczono na wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na drodze gminnej nr 109161L oraz remont dróg gminnych kruszywem, na przedmiotowe prace wydatkowano kwotę około 10 000,00 zł.

 • W miejscowości Bononia środki funduszu sołeckiego w kwocie 11 000,00 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń placu zabaw.

 • W Gilowie została wykonana posadzka w Sali głównej w remizie OSP (zerwano starą podłogę, został położony styropian, posadzka wykonana miksokretem oraz położone płytki na powierzchni około 125 m2 ).

 • W ramach funduszu sołectwa Goraj wykonano kolejny etap prac polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 109021L ( ul. Cmentarna). Na początku został opracowany projekt przebudowy drogi, następnie dokonano rozbiórki starych schodów celem poszerzenia jezdni i wybudowania nowego ciągu pieszego. Następnie wykonano podbudowę oraz okrawężnikowanie jezdni. Ostatnim etapem prac było wykonanie nawierzchni asfaltowej w 2 warstwach. Całość prac to kwota około 160 000,00 zł. W kwocie zawierają się środki z funduszu sołeckiego z trzech miejscowości: Goraj 24 650,00 zł, Zagrody 7000,00 zł oraz Zastawie 18 500,00 zł.

 • W Hoszni Ordynackiej wykonano docieplenie i nową elewację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość prac to kwota około 43 000,00 zł. Ponadto jednostka OSP pozyskała środki zewnętrzne i zrealizowała prace remontowe w garażach na wozy ratowniczo-gaśnicze oraz ogólne prace remontowe (malowanie dachu) przy budynku za kwotę ponad 55 000,00 zł.

 • W Jędrzejówce zrealizowano utwardzenie drogi gminnej nr 113326 L za kwotę 25 000,00 zł.

 • W Kondratach wykonano remont Sali w remizie OSP w postaci wykonania posadzki i położenia płytek na powierzchni około 100 m2 za kwotę niespełna 10 000,00 zł.

 • Fundusz sołecki w Hoszni Abramowskiej przeznaczony został na wymianę okien w remizie OSP za kwotę 15 000,00 zł.

 • W Średniówce w ramach funduszu sołeckiego wykonano nawierzchnię na drodze gminnej nr 113335L – koszt wykonanych prac to kwota niespełna 18 000,00 zł.

 • W Wólce Abramowskiej wykonano remont sali głównej w remizie OSP: nowa instalacja elektryczna za kwotę 15 000,00 zł oraz docieplenie, położenie struktury tynkarskiej na suficie za kwotę 16 000,00 zł.

 • Miejscowość Zagrody środki funduszu sołeckiego przeznaczyła na wykonanie dwóch zadań: utwardzenie odcinka drogi gminnej 113344L płytami drogowymi oraz remont instalacji elektrycznej w sali remizy OSP. Oba zadania to kwota ponad 15 000,00 zł.

Pozostałe inwestycje zrealizowane w 2017 roku:

 1. Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 2905L Zastawie - Kondraty - środki gminne w kwocie 20 tys. zł, środki Zarządu Dróg Powiatowych niespełna 80 tys. zł.

 2. Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych na terenie Gminy Goraj za kwotę 30 tys. zł

 3. Remont pokrycia dachu budynku remizy OSP w Gilowie - środki pozyskane z MSWiA 25 tys., środki gminne 3 tys. zł

 4. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Goraju za kwotę 25 tys. zł.

BYŁO JEST

 1. Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goraju został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO Eurocargo. Koszt całkowity to kwota 739 677,00 zł. Samochód został zakupiony przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 442 190,37 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 297 486,63 zł pokryła Gmina Goraj.

 1. Dla jednostki OSP w Hoszni Ordynackiej zakupiono samochód strażacki Ford Transit. Koszty całkowite to 295 000,00 zł w tym środki z MSWiA 150 000,00 zł., środki KG PSP 95 000,00 zł., środki własne to kwota ok. 50 000,00 zł .

 

 1. Remont strażnicy w Goraju - środki z budżetu gminy 3 tys. zł, środki z dotacji dla KSRG – 30 tys. zł

 2. Remont pomieszczeń socjalnych (łazienka) w remizie OSP w Jędrzejówce – 10 000,00 zł.

 3. Wykonanie opaski z kostki dookoła remizy OSP w Majdanie Abramowskim – 4 000,00 zł.

 4. Przebudowa linii wodociągowej wraz z wykonaniem pompowni II stopnia w miejscowości Zagrody za kwotę 118 000,00 zł.

 5. Remont remizy OSP w Zagrodach- środki MSWiA 10 tys. zł, środki z budżetu gminy 1 tys. zł.

 6. Remonty dróg gminnych kruszywem za łączną kwotę ponad 50 tys. zł

2018 rok

W chwili obecnej Gmina Goraj realizuje zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Instalatorstwo Sanitarne Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25G: 22-400 Zamość.

Zakres robót budowlanych:

- wymiana sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Rolnej w Goraju na łącznej długości ok. 572 mb ( Etap Ia)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy

w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Goraj, Bononia oraz części Wólki Abramowskiej o łącznej długości przewodów kanalizacyjnych ok. 6 710,00 mb, oraz wymiana sieci wodociągowej na ul. Frampolskiej w Goraju oraz części miejscowości Bononia na łącznej długości ok. 1240 mb ( Etap Ib)

- wykonanie punktu zrzutu nieczystości płynnych przy funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Goraj ( Etap II).

Roboty budowlane rozpoczęły się w miesiącu listopadzie 2017 r., a planowany termin zakończenia realizacji w/w zadania to 30 listopad 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi
2 881 635,00 zł w tym wartość dofinansowania 1 258 982,00 zł.

 

 

Ponadto realizowany jest projekt pn.: „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goraj”. Projekt przewiduje wykonanie 172 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gminy Goraj. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wynosi 1 334 252,14 zł. Wartość całkowita projektu to kwota 1 833 438,39 zł

Zakończenie realizacji projektu do dnia 15.10.2018 r.

W dniu 20 grudnia 2017 roku została podpisana umowa między Województwem Lubelskim a Gminą Goraj o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Goraju”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W ramach omawianego projektu zostaną wykonane roboty budowlane przy istniejącym budynku UG w Goraju. Realizacja tego zadania odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy realizowany w 2018 roku obejmuje przebudowę głównego wejścia do budynku, wymianę pokrycia dachowego. Natomiast drugi etap realizowany będzie 2019 roku i obejmie prace termo modernizacyjne i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość całkowita projektu wynosi 1 272 930,00 zł, natomiast wartość dofinansowania to 811 470,73 zł.

 

Ponadto Gmina Goraj pozyskała środki finansowe w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i elementów wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek OSP w Gminie Goraj. Zakupiony sprzęt to zestaw ratownictwa technicznego i defibrylator dla jednostki OSP w Goraju oraz zestaw węży dla OSP w Hoszni Ordynackiej. Doposażenie jednostek w brakujący sprzęt podniesie jakość oraz efektywność niesionej pomocy. Zakup elementów wyposażenia dla jednostek OSP przyczyni się do zwiększenia mobilności i możliwości strażaków ochotników. Przyznana dotacja stanowi 99% całkowitych kosztów projektu. Pozostały 1 % dofinansowuje Gmina. Koszt projektu to 74 540,00 zł uzyskane dofinansowanie – 73 794,60 zł wkład własny Gminy to 745,40 zł.

 

Aktualnie prowadzone są prace w trzech świetlicach wiejskich: w Zagrodach, Hoszni Abramowskiej i Wólce Abramowskiej. Zakres wykonywanych prac w świetlicy w Zagrodach to: odnowienie zaplecza kuchennego, wykonanie nowych toalet oraz zbiornika na nieczystości płynne. Wartość całkowita projektu to 76 900,00 zł., a dofinansowanie wynosi 49 045,00 zł

W Wólce Abramowskiej zostaną wykonane nowe toalety oraz odnowiona zostanie sala główna na piętrze. Dofinansowanie do tego zadania wynosi 44 805,00 zł., a koszt całkowity 82 500,00 zł.

W świetlicy w Hoszni Abramowskiej wymienione zostało pokrycie dachowe wraz z wymianą starych elementów więźby dachowej oraz wykonano instalacje odgromową. Koszt całkowity tego projektu to 85 344,45 zł , kwota dofinansowania 35 537,00 zł.

Gmina Goraj na realizację w/w zadań pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Również w remizie OSP w Hoszni Ordynackiej w chwili obecnej trwają prace budowlano-remontowe, polegające na remoncie magazynku, wykonaniu posadzki, wymianie drzwi wewnętrznych, malowaniu klatki schodowej oraz wymianie bramy garażowej w budynku obok remizy OSP. Koszt wyżej wymienionych robót to 57 000,00 zł z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz utwardzania wąwozów w 2018 roku zrealizowano 2 zadania:

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej
nr 115106L od km 0+000 do km 0+580 w miejscowości Goraj” – droga została wykonana w technologii utwardzenia betonem cementowym, nawierzchnia posiada grubość około 18 cm. Wartość zadania to kwota niespełna 249 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków MSWiA wynosi 193 000,00 zł.

 

Kolejnym zadaniem była Odbudowa drogi gminnej nr 109157L od km 1+855 do km 2+219 w miejscowości Majdan Abramowski, uszkodzonej wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi z płyt drogowych jomb 100x75x12,5 cm podwójnie zbrojonych ułożonych na podsypce cementowo piaskowej i warstwie odsączającej z piasku na powierzchni 1332 m2. Wartość zadania wyniosła ponad 153 000,00 zł z czego dofinansowanie to kwota 120 000,00 zł.

W dniu 25 września br. została podpisana promesa przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 657 000,00 zł na dofinansowanie 2 zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 113327L od km 0+000 do km 0+704 i od km 0+770 do km 0+860 w miejscowości Kondraty, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

2. Przebudowa dróg gminnych nr 113318L od km 0+520 do km 1+060 oraz nr 113321L od km 0+531 do km 0+791 w obrębie ich skrzyżowania w miejscowości Hosznia Ordynacka, uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2016 r.

Obecnie zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców przedmiotowych zadań. Szacunkowa kwota inwestycji w Hoszni Ordynackiej na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ponad 361 000,00 zł, natomiast zadanie drogowe w Kondratach to kwota 465 500,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Ponadto w dniu 9 sierpnia 2018 roku została podpisana umowa między Województwem Lubelskim a Gminą Goraj o dofinansowanie projektu pn.: „Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Goraj” , który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2014-2020. W ramach projektu zostało zaplanowane wykonanie 117 instalacji fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Goraj.  Będą to instalacje o mocy 2 kW, 2,5 kW oraz 3 kW. Przewidywany okres realizacji projektu to 2019 rok. Kwota dofinansowania wynosi 1 042 746,49 zł

W ramach funduszy sołeckich w bieżącym roku zrealizowano:

 • W Abramowie wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 109173L na odcinku 80 mb,

 • W Bononii zakupiono płyty celem utwardzenia odcinka drogi zlokalizowanej na działce nr 444. Wartość materiałów ma wynieść około 23 000,00 zł,

 • W Gilowie zostały wykonane prace polegające na remoncie instalacji elektrycznej na sali głównej w remizie OSP. Wartość prac wyniesie około 11 tys. zł

 • W Goraju został wykonany ostatni etap drogi gminnej nr 109021L – odcinek wzdłuż cmentarza. W ramach prac został położony nowy „dywanik” asfaltowy na odcinku 130 mb oraz wykonany nowy parking asfaltowy przyległy do drogi za łączną kwotę prawie 95 000,00 zł. Dzięki przedmiotowym pracom istnieje utwardzone połączenie drogowe od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Folwarki w Goraju.

 • W Hoszni Ordynackiej wykonano utwardzenie drogi gminnej nr 113320L piaskiem i kruszywem na odcinku niespełna 0,5 km. Prace wykonali pracownicy UG Goraj oraz mieszkańcy miejscowości. Na prace wydatkowano niespełna 17 tys. zł

 • Jędrzejówka swój fundusz sołecki przeznaczyła na wymianę stolarki okiennej w remizie OSP. W ramach zadania wymieniono 23 szt. okien za kwotę 19 000,00 zł

 • W miejscowości Kondraty wykonano remont cząstkowy na drodze gminnej nr 109123L za kwotę około 10 000,00 zł.

 • W Majdanie Abramowskim środki przeznaczono na zakup i remont dróg gminnych kruszywem za podobną kwotę około 10 000,00 zł.

 • W Średniówce przedmiotowe środki przeznaczone są na wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na tzw, Kolonii Średniówce. W ramach zadania powstanie 5 punktów oświetleniowych. Szacunkowa wartość wynosi 14 000,00 zł.

 • Wólka Abramowska podobnie jak mieszkańcy Hoszni lub Majdanu przeznaczyła przedmiotowe środki na zakup i wykonanie remontu dróg gminnych kruszywem w obrębie swojego sołectwa.

 • W Zagrodach w ramach funduszu sołeckiego jest wykonywany remont głównej sali w remizie OSP za wartość niespełna 27 000,00 zł.

 • W sołectwie Zastawie wykonano utwardzenie drogi gminnej asfaltem na odcinku 220 mb za kwotę ponad 34 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej nr 109177L – ul. Rolna w miejscowości Goraj. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa w dwóch warstwach oraz okrawężnikowanie jezdni. Wartość zadania to kwota niespełna 415 000,00 zł. Przedsięwzięcie to częściowo dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.Przy nowo wybudowanym przedszkolu w Goraju został zagospodarowany teren. Prace polegały na wykonaniu utwardzenia placu dookoła budynku kostką brukową oraz wykonanie ogrodzenia działki od strony zachodniej oraz północnej.

W ramach dofinansowania przebudowy dróg powiatowych wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi powiatowej nr 2905L Zastawie – Kondraty za kwotę ponad 202 400,00 zł. Ponadto trwają prace polegające na utwardzeniu kruszywem drogi powiatowej nr 2909L Jędrzejówka
– Chłopków. Na oba zadania Gmina Goraj przeznacza środki w kwocie 95 tys. zł.

Wiosną br. na zlecenie Gminy Goraj firma specjalizująca się w kruszeniu elementów betonowych i gruzu wykonała usługę w postaci rozdrobnienia starych elementów brukarskich i gruzu zgromadzonego z różnego rodzaju budów. Dzięki wykonanym pracom pozyskano około 300 ton kruszywa którym utwardzono drogi gminne w kilku miejscowościach. Na usługę wydatkowano kwotę ponad 5 tys. zł.


W miesiącu wrześniu zostało zamontowane pięć lamp LED oświetlenia ulicznego w miejscowości Zastawie przez firmę EL-MA Marczak Piotr. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 14 145,00 zł.

W ostatnim czasie został zakupiony i ustawiony kontener socjalny o wartości 7 000,00 zł na boisko w Zastawiu z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego Metalowiec.

Dodatkowo jak co roku zostały wykonywane remonty doraźne na drogach gminnych:

 1. Remont dróg asfaltowych metodą powierzchniowego utrwalenia za kwotę ponad 40 tys. zł

 2. Zakup i remont dróg kruszywem za łączną kwotę blisko 50 tys. zł

Ponadto Gmina Goraj złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji (kulturalnych), które ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie oraz nadania nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu. Wartość złożonego projektu to kwota 2 036 977,44 zł, możliwość uzyskanego dofinansowanie to kwota 1 585 319,39 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

Oprócz tego Gmina Goraj jest na etapie oceny wniosku pn. „Przedszkolaki na start ! – Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Goraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna).W ramach zadania zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego , rozszerzona oferta edukacyjna o zajęcia wyrównujące deficyt oraz zajęcia dodatkowe zwiększające kompetencje społeczne, doskonalenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego i utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Goraju. Wartość całkowita projektu wynosi 211 950,00 zł , natomiast wartość dofinansowania to 180 157,50 zł.

Jak pokazuje powyższe zestawienie zrealizowanych inwestycji większość z nich skupia się wokół odbudowy dróg oraz remontu/ modernizacji obiektów budowlanych będących własnością Gminy Goraj. Patrząc pod kątem ulepszania nawierzchni na drogach gminnych warto tu podkreślić, iż na terenie Gminy Goraj występuje około 130 km dróg o kategorii gminnej. Większość z nich stanowi dojazd do poszczególnych miejscowości gminy. Z uwagi na rozproszoną zabudowę mieszkalną (głównie w miejscowościach Zagrody, Hosznia Ordynacka i Kondraty) modernizowanie oraz utrzymanie dróg gminnych jest kosztowne i uciążliwe. Jednakże patrząc na powyższe zestawienie z każdym kolejnym rokiem powstaje kilka kilometrów dróg o nowej nawierzchni asfaltowej, betonowej czy chociażby tłuczniowej. Dzięki temu prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają utwardzony dojazd do swoich posesji. Jednak jako główny cel stawiamy sobie utwardzenie wszystkich odcinków dróg do zamieszkałych posesji na terenie gminy oraz odbudowę ciągów dróg łączących poszczególne miejscowości , a także stanowiących dojazd do gruntów rolnych.

Realizacja inwestycji drogowych jest priorytetowym zadaniem samorządu, gdyż bezpieczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców stawiane są na pierwszym miejscu. W latach 2015–2018 powstało 23 km dróg gminnych. W mijającej kadencji na inwestycje drogowe już zakończone i które właśnie kończymy, przeznaczyliśmy blisko 6 mln zł, a prawie 4 mln zł to dotacje pozyskane z budżetu państwa oraz innych źródeł zewnętrznych.

Rozwój gminy nie byłby możliwy w obecnym zakresie, gdyby nie środki pozyskane z funduszy unijnych. W okresie kadencji pozyskano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ponad 10 mln zł, nie licząc środków pozyskanych przez jednostki organizacyjne gminy. Wartość całkowita zrealizowanych projektów unijnych wyniosła 16 mln złotych. Środki te pozwoliły zrealizować zarówno inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, obiektu sportowego, budynków użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, a także zakup samochodu strażackiego.

Na początku kończącej się kadencji majątek Gminy Goraj wynosił nieco ponad 31 mln. zł., zaś na koniec 2018r. wyniesie ponad 49 mln. zł. Tak więc przez okres kadencji majątek gminy powiększył się o 18 mln. zł.

Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego, co udało się zrealizować, możemy powiedzieć, że nie był to czas stracony dla gminy. Nasze wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Mimo występujących w czasie kadencji różnic zdań, zawsze udało się w najważniejszych sprawach osiągnąć kompromis.

Mijająca kadencja nie była łatwa, napotykaliśmy na różne przeciwności losu, często zmieniające się przepisy prawa, coraz większe oczekiwania mieszkańców.

Pomimo tych przeciwności udało nam się wspólnie bardzo wiele zrealizować z założonego na początku kadencji programu.

 

Wszystkim którzy przyczynili się w jakimkolwiek stopniu do powstania chociażby jednej z wymienionych inwestycji
składam serdeczne podziękowania.

Wójt Gminy Goraj

/-/ Antoni Łukasik

 

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych (PDF)

 

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Wójt Gminy Goraj zarządza przeprowadzenie w okresie od dnia 25 października 2018 r. do dnia 05 listopada 2018 r. konsultacji społecznych, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących  projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia
30 października 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Goraj, pok. nr 5

2) wyrażenia pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) opinii i złożenia uwag do projektu uchwały na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj lub na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zapraszamy do współpracy i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Goraj, partnerów społecznych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie Nr 136.2018 Wójta Gminy Goraj w sprawie ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok" (PDF)

 

Prognoza pogody dla województwa lubelskiego i komunikat meteorologiczny z godz. 15:13 z dnia 24.10.2018

Prognoza pogody dla województwa lubelskiego (pdf)

Komunikat meteorologiczny z godz. 15:13 z dnia 24.10.2018 (pdf)

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

Wójt Gminy Goraj na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Goraj przeznaczonych do dzierżawy lub najmu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI (PDF)

 

Uroczystość posadzenia "Dębu Niepodległości"

12 października 2018 w Zespole Szkół w Goraju  miało miejsce uroczyste spotkanie zorganizowane w związku z tegorocznymi obchodami 100 – nej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podczas uroczystości prowadzący podkreśli fakt, iż dzisiaj z dumą mówimy, że mieszkamy w Polsce, jesteśmy Polakami i mówimy po polsku. Chcemy dbać o nasz kraj, być odpowiedzialni za jego rozwój. Żyć i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania i poszanowania Ojczyzny. To że dziś możemy cieszyć się wolnością, rozwijać w przyjaznym środowisku to zasługa wielu pokoleń Polaków, którym dziś chcielibyśmy za to w sposób szczególny podziękować. Uroczyste posadzenie Dębu Niepodległości to wyraz naszej patriotycznej postawy wobec tych którzy w bohaterski sposób swą ofiarnością i poświęceniem przyczynili się do tego, że nasza Ojczyzna powróciła na mapę Europy, zrzucając kajdany po 123 latach niewoli. Jest także wyraz dbałości o Ziemię na której żyjemy, gdyż każde działanie podjęte na rzecz Ziemi, to olbrzymia wartość, przyczyniająca się do integralnego rozwoju człowieka, tworzenia przyjaznego środowiska, a przez to lepszego świata.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=64#sigFreeId13bb64a644

W spotkaniu wzięli udział:

Wójt Gminy Goraj -  Antoni Łukasik
Dyrektor Zespołu Szkół w Goraju - Elżbieta Różańska
Wicedyrektor – Grażyna Kozibrzuch
Przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Sobczak
Nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty

Uczniowie i uczennice Zespołu Szkół w Goraju
Mieszkańcy Gminy Goraj.

Niech ta inicjatywa będzie naszym oddaniem szacunku dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów oraz hołdem składanym w postaci pamięci czasu minionego oddanym miejscu najbliższym naszemu sercu – Naszej Małej Ojczyźnie -  Gorajowi.

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

p

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

 

Strona 9 z 61

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Marzec 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Dzisiaj111
Wczoraj103
Tydzień214
Miesiąc1558
Użytkowników ogółem130640

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.