Strona główna

Informacja Wójta Gminy Goraj

 

Wójt Gminy Goraj informuje mieszkańców gminy Goraj o możliwości zgłoszenia chęci udziału w projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Zapisy uczestników projektu odbędą się od 14.01.2016 do 29.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Goraj, pokój nr 20.

Projekt będzie dotyczył:

1) Montażu kolektorów słonecznych

2) Montażu instalacji fotowoltaicznych (wytwarzających prąd)

Gmina Goraj będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowana realizacja projektu - 2017-2018 r.

Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto)

 

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz możliwości finansowych gminy.

Więcej...

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Wójt Gminy Goraj zawiadamia, że w dniach od 18 stycznia do 29 stycznia 2016 r. prowadzony będzie nabór wniosków na dofinansowanie do  nowych pokryć dachowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 roku.

 

Informujemy, że wniosek należy złożyć według wymaganego wzoru (można go pozyskać w pok. Nr 12) wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 

1)      Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego.

2)      Kopia mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych),

3)      Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

 

Do Projektu mogą przystąpić tylko te osoby fizyczne które spełniają warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) tj.:

- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć - 514,00 zł

- dochód na osobę samotnie gospodarującą - 634,00 zł.

 

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Goraju, ul. Bednarska 1, pok. nr. 12 lub pod numerem telefonu – 84 685 80 02 wew. 145.

 


Wniosek:

Oświadczenie:

Zgłoszenie:


 

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Inwestycje w Gminie Goraj w 2015 roku.

 

Wykonane inwestycje:

Tabela:

W przedstawionym zestawieniu zostały wymienione jedynie największe, najważniejsze i najkosztowniejsze zrealizowane zadania. Łącznie na realizację wszystkich wcześniej wymienionych inwestycji wydatkowano ponad sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych, z czego pozyskano dofinansowanie w kwocie 4 310 783,56 zł.

Poza wymienionymi inwestycjami wykonano także szereg zadań w zakresie remontów i utrzymania dróg, dokonano remontu chodnika przy ul. Bednarskiej, przebudowano schody prowadzące od bloków Spółdzielni Mieszkaniowej przy Rynku 600-lecia do Urzędu Gminy. W 2015 roku zakupiono około 600 ton kruszywa oraz około 720 ton piasku do odremontowania i odbudowania dróg gminnych. Wymienione materiały wykorzystano do wykonania około 1,5 kilometra dróg. Łącznie na zakup materiałów do remontu dróg wydatkowano kwotę ponad 54 000,00 złotych. Oprócz tego w Gminie Goraj w bieżącym roku wykonano:

  • remont cząstkowy ulicy Szczebrzeskiej na wartość 4 132,00 zł,
  • profilowanie i równanie dróg gruntowych za kwotę 4 557,15 zł,
  • oznakowanie poziome ulicy Frampolskiej za kwotę 1230,00 zł.
 

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r.

Treść ogłoszenia wraz z zarządzeniem:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 

Życzenia

 

Informacja Wójta Gminy Goraj

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 01 STYCZNIA  2016 R.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2016 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne:

 

Lp.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3-5 osób

6 i więcej osób

segregacja

10,00 zł

14,00 zł

21,00 zł

26,00 zł

Brak segregacji

15,00 zł

21,00 zł

32,00 zł

39,00 zł

 

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

 

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu.

Wskazane jest aby, nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał pierwszą deklarację.

 

Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 w pokoju nr 12.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

Załączniki:

Deklaracja:

Oświadczenie:

 

Strona 78 z 96

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Dzisiaj24
Wczoraj79
Tydzień103
Miesiąc614
Użytkowników ogółem173158

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.