Strona główna

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z TERENU GMINY GORAJ

 

Gmina Goraj przystąpiła do projektu pt.: „E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie ankiety poniżej zamieszczonej do 31.12.2015 r. :

http://www.ankietka.pl/ankieta/210201/ankieta-gmina-goraj.html

 

Należy nadmienić, że w w/w projekcie są przewidziane darmowe szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Informacja

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie,  której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/ remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Ogłoszenie o przetargu.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Goraj:


 

97 lat wolności

"Tu o sprawiedliwość
Kamienie wołają.
Tu spryt się nagradza,
A wyszydza prawość.
Tu depcze się prawdę
I krzyżuje świętość.
Tu kpi się z proroków,
Patriotów i mędrców.
Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele.
Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele.
Tu podcina się skrzydła
Wielkim ideałom.
Tu życie poświęcić
- to jeszcze za mało!
Tu honor, wstyd,
Dumę odesłano w baśnie.
- A cóż to za kraj jest?
A to Polska właśnie"

Teresa Paryna

Ten wiersz został zacytowany w homilii jaką wygłosił ks. Tadeusz Bastrzyk  proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Goraju podczas Mszy Św. za Ojczyznę 11 listopada 2015 roku. Patriotycznym kazaniem podkreślił wyjątkowość tego święta.

Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Goraju rozpoczęły się zbiórka delegacji wieńcowych o 7.30 przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji wieńcowych odbył się pod pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie II wojny światowej na rynku w Goraju. Po złożeniu wieńców odbył się przemarsz pod dzwonnicę kościoła. Tam również złożono wieńce dla upamiętnienia mieszkańców gminy walczących w czasie wojny. Msza Św. w intencji Ojczyzny odbyła się o godzinie 8.00 Po mszy Chór Parafialny wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowali Wspólnie Śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Zaśpiewano je pod hasłem „Zgodnym chórem dla Ojczyzny 2” z udziałem młodzieży z Zespołu€ Szkół w Goraju przygotowanej przez Mariolę Dolińską oraz Dianę Adamską. Nie zabrakło takich utworów jak: „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Warszawskie dzieci” czy też „Ojczyzno ma”.

Organizatorami uroczystości patriotycznych byli:  Wójt Gminy Goraj, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Goraju, Parafia Goraj, Chór Parafialny, strażacy, kombatanci, Gminna Orkiestra Dęta oraz stowarzyszenia i grupy nieformalne.

 

Więcej...

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej Gorajszczyzna w Goraju

 

W dniu 18 października 2016 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie:

-      rodzaj zadania publicznego: Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-      tytuł zadania publicznego: „Oddech przeszłości – aktywne odkrywanie tajemnic gorajskich przodków”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.uggoraj.bip.lubelskie.pl , na stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goraj

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj w Sekretariacie Urzędu pok, nr 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 2 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

***********************************************************************************

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) informuje się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 wybierana została oferta:

1) nazwa oferenta: Klub Sportowy „Metalowiec” Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj,

2) nazwa zadania publicznego: „Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej”,

3) wysokość przyznanych środków publicznych: 40000,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.Wójt Gminy

Antoni Łukasik

**********************************************************************************************************************
Ogłoszenie o konkursie.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą ,,Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej.”

 

**********************************************************************************************************************

Projekt programu i zarządzenie dostępne po kliknięciu w link:

 

 

 

 

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”:

 

Projekt programu współpracy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016'

 

W dniu 20 listopada 2015 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania organizowanych na terenie Gminy Goraj znaczących imprez kulturalnych promujących zachowanie tradycji pt. „ Zachowanie i pielęgnowanie tradycji lokalnych poprzez zorganizowanie widowiska plenarnego „Pożegnanie Starego Roku”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.goraj.eu. w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj  w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 30 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 


 

Informacja

 

50 lat minęło jak jeden dzień

27 par z gminy Goraj obchodziło Złote Gody. Ta piękna uroczystość odbyła się 10 października 2015 roku. Rozpoczęła się mszą św. w intencji par małżeńskich w Kościele Parafialnym w Goraju.

Następna część obchodów miała miejsce w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy. Prowadził ją Tomasz Pąk - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Na uroczystość poświęconą małżeństwom z długoletnim stażem przybył również Starosta Biłgorajski- Marian Tokarski, ksiądz kanclerz kanonik dr. Michał Maciołek, proboszcz parafii Goraj- Tadeusz Bastrzyk, Przewodniczący Rady Gminy- Stanisław Kapica, Skarbnik Gminy Goraj- Dorota Hawryło oraz Sekretarz Gminy Goraj- Zenon Głowala. Organizatorem uroczystości  był Wójt Gminy Goraj- Antoni Łukasik.

Podczas spotkania zostały wręczone parom liczne upominki od biskupa, księdza kanclerza, proboszcza, Starosty Biłgorajskiego i Wójta Gminy Goraj oraz Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie od Prezydenta RP.

27 par, które mogły pochwalić się 50 latami wspólnego życia byli:

Władysław i Genowefa Batorski

Bronisław i Janina Buczek

Jan i Stefania Furmanek

Józef i Czesława Gawda

Józef i Eleonora Głowala

Anna i Henryk Golec

Bronisław Jan i Maria Teresa Kaczor

Jan i Franciszka Kapica

Lucjan Władysław i Stanisława Kapica

Marian i Teodora Marianna Kaproń

Aleksander i Teodora Kita

Józef i Krystyna Koczwara

Edward i Teodora Marianna Korniak

Stanisław i Helena Wanda Kozibrzuch

Jan i Honorata Kruk

Ludwik i Władysława Łazur

Jan i Daniela Malec

Tadeusz i Maria Władysława Mazurek

Władysław Kazimierz i Janina Bernadeta Mękal

Czesław i Janina Oleszek

Bronisław Jan i Krystyna Omiotek

Józef i Leokadia Pawelec

Bronisław i Marianna Próchno

Józef i Krystyna Marianna Wlizło

Jan i Stefania Woźnica

Marian Mieczysław i Marianna Józefa Zdybel

Aleksander i Stefania Zygmunt

Podczas części artystycznej wystąpiły dziewczęta z Zespołu Wokalnego działającego przy GOK przygotowane przez Dianę Adamską oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Zagrodzanie”. Po części artystycznej odbył się poczęstunek dla wszystkich par oraz zaproszonych gości.

 

Więcej...

 

Wsparcie finansowe dla rolników.

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu:

Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy porzeczki czarnej.

Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że  kwota udzielonego wsparcia nie może spowodować przekroczenia równowartości 15000 euro w okresie trzech lat obrotowych (tj. w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), po uwzględnieniu pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Pomoc przyznawania jest w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Natomiast od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.


Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

 • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
 • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej.

 

/żródło: http://www.arimr.gov.pl /

 

Strona 77 z 94

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Lipiec 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Dzisiaj202
Wczoraj477
Tydzień1644
Miesiąc843
Użytkowników ogółem170215

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.