Strona główna

Informacja Wójta Gminy Goraj

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 01 STYCZNIA  2016 R.

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby pokrywała ona w całości realizację zadania powierzonego gminie. W celu zbilansowania systemu w roku 2016 Rada Gminy Goraj podjęła więc stosowne uchwały dotyczące zmiany metody ustalania opłaty i ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za odpady komunalne:

 

Lp.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

2 osoby

3-5 osób

6 i więcej osób

segregacja

10,00 zł

14,00 zł

21,00 zł

26,00 zł

Brak segregacji

15,00 zł

21,00 zł

32,00 zł

39,00 zł

 

Przypomina się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku, która obowiązuje niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów  oraz częstotliwości ich oddawania. Jest to opłata, która obowiązuje wszystkich mieszkańców z terenu gminy Goraj!!!

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek odbierania odpadów komunalnych z jej terenu. Dlatego też, gmina jest zobowiązana do egzekwowania opłaty z tego tytułu od mieszkańców.

 

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Można również jak dotychczas uiszczać opłatę w kasie Urzędu.

Wskazane jest aby, nową deklarację złożył ten sam właściciel, który składał pierwszą deklarację.

 

Deklaracje należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 w pokoju nr 12.

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

 

Załączniki:

Deklaracja:

Oświadczenie:

 

Ogłoszenie

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Z TERENU GMINY GORAJ

 

Gmina Goraj przystąpiła do projektu pt.: „E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014-2020.

Dlatego też, prosimy o wypełnienie ankiety poniżej zamieszczonej do 31.12.2015 r. :

http://www.ankietka.pl/ankieta/210201/ankieta-gmina-goraj.html

 

Należy nadmienić, że w w/w projekcie są przewidziane darmowe szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Informacja

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe prowadzi nabór propozycji inicjatyw ekologicznych w ramach konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

O dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych mogą ubiegać się:

 • osoby indywidualne (posiadające poparcie min. 5 mieszkańców gminy na terenie,  której realizowana będzie inicjatywa)
 • organizacje pozarządowe
 • placówki oświatowe
 • rady sołeckie
 • rady osiedli
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • wspólnoty mieszkaniowe

Tematyka proponowanych inicjatyw:

 • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/ edukacyjnej
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie  i pielęgnacja cennych alei przydrożnych
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych  zbiorników wodnych
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych)
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/ remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji – minimalizacja emisji do środowiska z budynków/ obiektów użyteczności publicznej
 • działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji

Aby zgłosić inicjatywę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go na adres biura PSDiK: ul. Studzienna 2 15-771 Białystok do 18.12.2015r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Autorami inicjatyw.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 85 652 61 07 lub mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Ogłoszenie o przetargu.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Goraj:


 

97 lat wolności

"Tu o sprawiedliwość
Kamienie wołają.
Tu spryt się nagradza,
A wyszydza prawość.
Tu depcze się prawdę
I krzyżuje świętość.
Tu kpi się z proroków,
Patriotów i mędrców.
Tu dużo się krzyczy, a robi niewiele.
Tu wyznaje się Boga jedynie w kościele.
Tu podcina się skrzydła
Wielkim ideałom.
Tu życie poświęcić
- to jeszcze za mało!
Tu honor, wstyd,
Dumę odesłano w baśnie.
- A cóż to za kraj jest?
A to Polska właśnie"

Teresa Paryna

Ten wiersz został zacytowany w homilii jaką wygłosił ks. Tadeusz Bastrzyk  proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Goraju podczas Mszy Św. za Ojczyznę 11 listopada 2015 roku. Patriotycznym kazaniem podkreślił wyjątkowość tego święta.

Obchody 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Goraju rozpoczęły się zbiórka delegacji wieńcowych o 7.30 przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Następnie uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji wieńcowych odbył się pod pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie II wojny światowej na rynku w Goraju. Po złożeniu wieńców odbył się przemarsz pod dzwonnicę kościoła. Tam również złożono wieńce dla upamiętnienia mieszkańców gminy walczących w czasie wojny. Msza Św. w intencji Ojczyzny odbyła się o godzinie 8.00 Po mszy Chór Parafialny wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowali Wspólnie Śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Zaśpiewano je pod hasłem „Zgodnym chórem dla Ojczyzny 2” z udziałem młodzieży z Zespołu€ Szkół w Goraju przygotowanej przez Mariolę Dolińską oraz Dianę Adamską. Nie zabrakło takich utworów jak: „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Warszawskie dzieci” czy też „Ojczyzno ma”.

Organizatorami uroczystości patriotycznych byli:  Wójt Gminy Goraj, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Goraju, Parafia Goraj, Chór Parafialny, strażacy, kombatanci, Gminna Orkiestra Dęta oraz stowarzyszenia i grupy nieformalne.

 

Więcej...

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej Gorajszczyzna w Goraju

 

W dniu 18 października 2016 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gorajskiej – Gorajszczyzna w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie:

-      rodzaj zadania publicznego: Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-      tytuł zadania publicznego: „Oddech przeszłości – aktywne odkrywanie tajemnic gorajskich przodków”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej www.uggoraj.bip.lubelskie.pl , na stronie internetowej Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goraj

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj w Sekretariacie Urzędu pok, nr 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 2 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

 

 

***********************************************************************************

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) informuje się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 wybierana została oferta:

1) nazwa oferenta: Klub Sportowy „Metalowiec” Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj,

2) nazwa zadania publicznego: „Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej”,

3) wysokość przyznanych środków publicznych: 40000,00 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.Wójt Gminy

Antoni Łukasik

**********************************************************************************************************************
Ogłoszenie o konkursie.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 pod nazwą ,,Organizowanie treningów szkoleniowych, propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej.”

 

**********************************************************************************************************************

Projekt programu i zarządzenie dostępne po kliknięciu w link:

 

 

 

 

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Goraj w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016”:

 

Projekt programu współpracy

 

Zarządzenie Wójta Gminy Goraj w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Goraj z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016'

 

W dniu 20 listopada 2015 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Goraju na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania organizowanych na terenie Gminy Goraj znaczących imprez kulturalnych promujących zachowanie tradycji pt. „ Zachowanie i pielęgnowanie tradycji lokalnych poprzez zorganizowanie widowiska plenarnego „Pożegnanie Starego Roku”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.goraj.eu. w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj  w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj do dnia 30 listopada 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 


 

Informacja

 

Strona 74 z 91

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Maj 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Dzisiaj31
Wczoraj83
Tydzień114
Miesiąc3183
Użytkowników ogółem162036

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.