Strona główna

Informacja Wójta Gminy Goraj

Wójt Gminy Goraj informuje, że w związku ze zmianą art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. D.U. 2020 poz. 174 z późń. zm.) od dnia 31.07.2020 r. Wójt Gminy potwierdza zawarcie umów dzierżawy dotyczących tylko i wyłącznie umów w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe. W/w poświadczenia dokonywane są w Urzędzie Gminy Goraj pok. Nr 7.

Wójt Gminy
/-/ Antoni Łukasik

 

a

     

UWAGA!!! OBSZAR ZAGROŻONY ASF NA TERENIE CZĘŚCI GMINY GORAJ

Wójt Gminy Goraj informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Nr 25 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Goraj ustalono obszar zagrożony występowaniem ASF, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie miejscowości naszej gminy: ABRAMÓW, ALBINÓW DUŻY, ALBINÓW MAŁY, BONONIA, GILÓW, GORAJ, HOSZNIA ABRAMOWSKA, HOSZNIA ORDYNACKA, JĘDRZEJÓWKA, KONDRATY, MAJDAN ABRAMOWSKI, ŚEDNIÓWKA, WÓLKA ABRAMOWSKA, ZAGRODY, ZASTAWIE.

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych

WÓJT GMINY GORAJ
/-/ ANTONI ŁUKASIK

 

Uwaga - ASF! - ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 25 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 25 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego

 

ASF

 

Uwaga - ASF! - ROZPORZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego i biłgorajskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148, poz. 285), w związku ze stwierdzeniem w dniu 22 lipca 2020 r. w powiecie zamojskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Gorajec - Zastawie, gmina Radecznica, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony w powiecie zamojskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący następujące miejscowości w gminie Radecznica: Gorajec - Zastawie, Gorajec – Stara Wieś, Gorajec – Zagroble, Gorajec – Zagroble – Kolonia, Wólka Czarnostocka, Czarnystok;

2) obszar zagrożony w powiatach zamojskim i biłgorajskim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:

a) w powiecie biłgorajskim w gminie Biłgoraj miejscowości: Dyle, Hedwiżyn, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie, Żelebsko,

b) w powiecie biłgorajskim w gminie Frampol miejscowości: Komodzianka, Chłopków, Kolonia Teodorówka, Kąty, Kolonia Kąty, Pulczynów, Radzięcin, Rzeczyce, Smoryń, Stara Wieś, Teodorówka, Wola Kątecka, Wola Radzięcka,

c) w powiecie biłgorajskim w gminie Goraj miejscowości: Abramów, Albinów Duży, Albinów Mały, Hosznia Abramowska, Hosznia Ordynacka, Jędrzejówka, Majdan Abramowski, Średniówka, Wólka Abramowska,

d) w powiecie biłgorajskim w gminie Tereszpol miejscowości: Lipowiec, Panasówka, Tereszpol Zaorenda,

e) w powiecie zamojskim w gminie Radecznica miejscowości: Dzielce, Gaj Gruszczański, Latyczyn, Mokrelipie, Podborcze, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Radecznica, Trzęsiny, Zaburze, Zakłodzie, Zaporze,

f) w powiecie zamojskim w gminie Sułów miejscowości: Sąsiadka, Rozłopy, Źrebce,

g) w powiecie zamojskim w gminie Szczebrzeszyn miejscowości: Kawęczyn, Kawęczynek, Szczebrzeszyn,

h) w powiecie zamojskim w gminie Zwierzyniec miejscowości: Topólcza, Turzyniec, Wywłoczka, Żurawnica.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:

1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:

1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 6, nakazuje się:

1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Biłgoraju i Zamościu, Starostom: Biłgorajskiemu i Zamojskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Biłgoraju, Komendantowi Miejskiemu Policji w Zamościu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.

§ 8. Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą obszary zapowietrzone w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszary zagrożone afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Biłgoraj, Frampol, Goraj i Tereszpol oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

z up. Wojewody Lubelskiego

Bolesław Gzik

II Wicewojewoda

 

Strona 3 z 98

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Wrzesień 2020
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Dzisiaj3
Wczoraj94
Tydzień188
Miesiąc2030
Użytkowników ogółem176530

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.