Strona główna

Podziękowania i gratulacje za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Goraj złożył wójt - Antoni Łukasik pracownikom odchodzącym na emeryturę

kwEmerytura jest porą spokojną, upływającą mile w gronie rodziny, przyjaciół, a także okresem odpoczynku, rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków otrzymały dwie osoby. Maria Malec – inspektor ds. rolnictwa i działalności gospodarczej, osiągnęła 40 lat aktywności zawodowej. Natomiast Tadeusz Jarosz – kierowca i mechanik OSP, obchodzi właśnie 28 - lecie pracy.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeId4ef88d72c8

Wykonywanie obowiązków służbowych przez osoby z tak dużym doświadczeniem i wiedzą jest rzeczą nieocenioną. Wieloletnia współpraca na rzecz rozwoju gminy wymaga ogromnego zaangażowania i sił.

Emerytowanym życzymy wytrwałości i nieprzemijającego poczucia dobrze spełnionego obowiązku wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w realizacji dotychczas niespełnionych marzeń.

 

UWAGA ROLNICY !!! NABÓR WNIOSKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY

Wójt Gminy Goraj informuje, że zgodnie z „monitoringiem  suszy”  prowadzonym  przez  Instytut  Upraw,  Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach kolejny okres raportowania wykazał zagrożenia wystąpienia suszy na terenie Gminy Goraj. Szacowane będą jedynie szkody powstałe w uprawach wskazanych w „monitoringu suszy” tj. kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe.

Uprzejmie informuję, że dla pozostałych upraw na dzień 23.07.2019 r. zgodnie z raportem IUNG w Puławach kryterium zagrożenia suszą nie zostało przekroczone. W przypadku jakichkolwiek zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), zarówno uprawy w których wystąpiły  szkody  jak  i  te  w  których  strat  nie  odnotowano  (dane   muszą   być   zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR).

Szacowanie szkód będzie odbywać się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie – nie mogą być uznawane inne dowody. Komisja nie szacuje upraw skoszonych!

Druki oświadczeń dostępne są w urzędzie.

Z procedurą szacowania strat przez komisję powołaną przez Wojewodę można zapoznać się klikając w link poniżej.

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura- szacowania-strat.html

 

„Sztukmistrz” w Goraju

22 i 23 lipca Goraj, po raz pierwszy, stał się areną działań festiwalu poświęconego twórczości Izaaka Baszewisa Singera. Niezwykła podróż szlakiem twórczości laureata Nagrody Nobla, który inspirację do swych powieści i opowiadań czerpał z tradycji i losów małych miasteczek, zanurzonych pośród lasów Roztocza i mozaiki pól Wyżyny Lubelskiej.

Ideą festiwalu jest popularyzacja twórczości Singera, autora m.in. powieści i opowiadań, których akcja rozgrywa się w różnych miejscowościach na Lubelszczyźnie, a poprzez to także przypominanie historii tych miejsc i zamieszkujących je niegdyś społeczności żydowskich. Izaak Baszewis Singer - pisarz żydowski - urodził się 14 lipca 1904 r. w Leoncinie koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Był synem chasydzkiego rabina. Wychowywał się w Warszawie i w Biłgoraju na Lubelszczyźnie, gdzie mieszkał przez cztery lata. Biłgoraj i jego okolice zajmują wiele miejsca w utworach Singera, w których barwnie opisał społeczności żydowskie tamtego okresu. Jego najpopularniejsze utwory to m.in. „Szatan z Goraja”, „Sztukmistrz z Lublina”, „Niewolnik”, „Szosza”, „Wrogowie” W 1935 r. wyemigrował do USA.

„Sztukmistrz” zawitał do Goraja w poniedziałek 22 lipca. Dwudniowy festiwal rozpoczął się wernisażem instalacji artystycznej Stefanii Jabłońskiej “Terytorium pamięci", która była dostępna dla zwiedzających przez 24 godziny na Rynku w Goraju. Jak wyjaśnia artystka instalację stanowi monumentalny namiot składający się z 112 białych koszul. W środku namiotu zaaranżowano przedwojenną ucztę z 12 nakryciami symbolizującymi 12 miejsc na trasie festiwalu. Każde z tych miejsc to inny bohater singerowskich opowiadań. Następnie zaprezentowano festiwalową gazetę “Sztukmistrz gorajski” oraz spektakl “Siedem opowieści nie tylko dla dzieci". Na zakończenie pierwszego dnia festiwalu na widzów czekała projekcja filmu “Sztukmistrz z Lublina" w reżyserii Menahema Golana. Wtorek zaś należał do sztukmistrzów. O godz. 16.00 parada artystów wraz z widzami wyruszyła spod Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyło się spotkanie “Ulica Singera". Na zakończenie festiwalu odbył się spektakl plenerowy “Przyjaciele Sztukmistrza" z muzyką na żywo, fragmentami opowiadań Singera, historiami lokalnymi, z elementami cyrku, akrobatyki powietrznej, tańca, teatru ognia, w którym wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, Izraela, Gambii i Szwajcarii.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeId2f70d516ae

Akcja pierwszej powieści Isaaka Bashevisa Singera rozgrywa się właśnie w Goraju. „Szatan z Goraja” opowiada o czasach po powstaniu Chmielnickiego, gdy zniszczony przez Kozaków Goraj, powoli podnosił się z upadku. Do miasteczka powracali mieszkańcy, remontowano zniszczone domy, nieśmiało otwierano okiennice, a rynek znów zaczął wypełniać się furmankami i żydowskimi handlarzami. Jako ostatni do Goraja powrócił m.in. stary rabin Bejnusz Aszkenazy. Po mieście, słynącym dotąd ze świetnych talmudystów i pobożnych obywateli, coraz głośniej zaczęły krążyć pogłoski o przyjściu mesjasza. Jedni pokutowali modląc się gorliwie, inni tańczyli na ulicach w radości i oczekiwaniu na wybawienie. Pewnego dnia wreszcie w mieście zjawił się emisariusz sefardyjski, z grupy samego Sabataja Cwi. Zaczął sterować mieszkańcami i podawać się za żydowskiego Mesjasza. A miasto poddało się emocjom. Obłąkańczy fanatyzm i wiara w fałszywych proroków sprzyjały działaniom sił zła. Żydzi zaniedbywali modlitwę i swoje obowiązki. Miasteczko na nowo ogarniał chaos. Sielski Goraj zaczynał przekształcać się w "jaskinię złoczyńców, miasto przeklęte przez Boga i ludzi". Jedyny Bejnusz Aszkenazy nie poddał się zbiorowemu entuzjazmowi. Pamiętając słowa wersetu z Księgi Amos „Przetóż roztropny onego czasu milczeć musi...", z dystansem słuchał emisariusza, a po przeczytaniu ostrzegawczego listu od Jakuba - syna świętego reb Nachuma, rozpoczął wojnę z sektą Sabataja Cwi. Czy mu się udało obronić miasto i dusze mieszkańców? - zachęcamy do lektury, uznawanej przez krytyków za najlepszą - powieści Singera.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeId67408ba4c8

„Śladami Singera” to wyjątkowy festiwal, jakiego nie ma żaden inny region w Polsce. Zabawia, zaciekawia i zachwyca, po to, żeby pojawiła się głębsza refleksja dotycząca potrzeby zbiorowej i indywidualnej pamięci mieszkańców miast, które są odwiedzane podczas festiwalu.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY GORAJ o zbliżających się wyborach do izb rolniczych

28 lipca 2019 roku w godzinach od 800 do 1800 w Urzędzie Gminy Goraj w sali nr 15 odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Prawo do głosowania wyborach mają członkowie izby, którymi są osoby płacące podatek rolny na terenie działania izby. Izby rolnicze zostały reaktywowane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027), posiadają osobowość prawną a terenem ich działania jest obszar województwa. Wybory do rad powiatowych izb rolniczych odbywają się co 4 lata.

Głównym celem i podstawowym zadaniem izb jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w nim członków. Ponadto izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Do zadań izb, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, należy w szczególności:

  • sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  • występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
  • prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
  • prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
  • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
  • doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
  • podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie.

Izby mogą ponadto wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, a także realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o izbach rolniczych). Zadania zlecone izbom są wykonywane przez nie po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.

Finanse izb: Zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych - dochody izb pochodzą głównie z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Wójt Gminy

Antoni Łukasik

 

FESTYN RODZINNY ZA NAMI

21 lipca Gminą Goraj zawładnęła muzyka! Alberto Amati, Włoch z pochodzenia, Polak z wyboru Włoski wokalista podbił nasze serca, natomiast gwiazdą wieczoru był Power Play, z którym mogliśmy zaśpiewać takie przeboje muzyki popularnej, jak „Co ma być to będzie”, czy „Lubisz to lubisz”. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Wójt Gminy Goraj – Pan Antoni Łukasik, który przywitał wszystkich gości, zarówno z gminy Goraj, jak też całego powiatu biłgorajskiego i innych stron. Wójt kierował swoje powitanie do wszystkich przybyłych bez względu na ich wiek, czy przynależność partyjną. Złożył również podziękowania wszystkim współorganizatorom festynu, a w szczególności Pani Marcie Miszczak Najda – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju, wraz z całym zespołem pracowników, wszystkim Kołom Gospodyń Wiejscich, Stowarzyszeniom, Strażakom, Orkiestrze Dętej i pracownikom Urzędu Gminy. Swoje ukłony i podziękowania za ciężki trud pracy na roli skierował Pan Wójt do rolników, którzy rozpoczęli właśnie okres żniw. Konferansjerkę festynu prowadził Pan Krzysztof Boguń z TVP Lublin. Szczególne powitanie skierował do sponsorów i darczyńców. W trakcie Festynu można było degustować potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, które były oceniane przez gości i mieszkańców przybyłych na imprezę. Kolejnym punktem festynu były występy muzyczno-wokalne lokalnych wykonawców min. Pani Janiny Pydo. Mieliśmy również możliwość wysłuchania KGW, które przedstawiły swoje umiejętności. Jednak ze względu na warunki pogodowe nie wszyscy zdążyli się zaprezentować.

Z kolei dla dzieci, festyn był prawdziwym uwieńczeniem wakacji! Dzieci doskonale bawiły się przy zabawach przygotowanych przez Waldemara Wywrockiego Dzieciom i do późnego wieczoru oblegały karuzele i dmuchane zamki.

Na tegorocznym festynie gwiazdą wieczoru był zespół Power Play, który przyciągnął i rozbawił przybyłych mieszkańców i gości z całego powiatu. Do późnych godzin nocnych uczestników festynu bawił zespół TEX i zespół MOTIF.

Dziękujemy Wam za wspólną zabawę! Emocje opadły, zapraszamy więc na porcję zdjęć…

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeId5a73e6a393

 

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688.), na realizację zadania publicznego pn.: „Dożynki Parafialno-Gminne 2019”

W dniu 19 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Goraj wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zastawiu „Zastawianki” z siedzibą Zastawie 24, 23-450 Goraj.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.uggoraj.bip.lubelskie.pl, na stronie internetowej www.goraj.eu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goraj

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Wszelkie uwagi dotyczącej treści zamieszczonej oferty można zgłaszać w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Gminy Goraj w Sekretariacie Urzędu pok. nr 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz listownie na adres Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 30 lipca 2019 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (pdf)

Antoni Łukasik

Wójt Gminy

 

 

sin

 

Spotkanie w sprawie ASF w naszej gminie

asf18 lipca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 9.00 odbyło się spotkanie hodowców z ternu gminy Goraj z Powiatowym Lekarzem Weterynarii Panem Jackiem Sakiem. Spotkanie dotyczyło afrykańskiego pomoru świń (ASF). Lekarz omówił powody szerzenia się wirusa w populacji świń oraz program bioasekuracji, czyli podstawowe zasady ochrony stad przed wirusem ASF.

Spotkanie rozpoczęło się od ogólnych informacji dotyczących historii choroby, obszaru jej występowania, objawów oraz jej zapobieganiu. Afrykański pomór świń ASF to szybko szerząca się i zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Nie stwierdzono, by człowiek był podatny na działanie wirusa ASF, dlatego choroba ta nie stwarza realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Przynosi jednak duże straty gospodarcze. Zakażone świnie są ubijane, ponadto nie można eksportować żywych zwierząt ani wieprzowiny jeszcze przez okres roku po wygaśnięciu ogniska choroby. Pan Jacek Sak krótko przedstawił sytuacje na terenie powiatu i gmin sąsiednich, a następnie zapoznał zebranych ze specyfiką choroby afrykańskiego pomoru świń. Ponadto przedstawił zasady określania wielkości stref zapowietrzonej i zagrodzonej wokół wyznaczonych ognisk. Wytłumaczył również różnice pomiędzy strefami zapowietrzoną i zagrożoną (3km + 7 km wokół ogniska) a obszarami ochronnym, objętym restrykcjami, zagrożenia (tzw. obszary czerwony, niebieski i żółty) wynikającymi z przepisów unijnych. Apelował również do rolników o przestrzeganie zasad, jakie obowiązują w związku z włączeniem gminy do żółtego obszaru ochronnego. Rolnicy otrzymali również odpowiedź na licznie zadawane pytania dotyczące tego zagadnienia.

View the embedded image gallery online at:
http://goraj.eu/index.php?limitstart=16#sigFreeId3ea6e4f331

W spotkaniu wzięli udział: Pan Antoni Łukasik – Wójt Gminy Goraj, Pan Jacek Sak – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Ryszard Jabłoński - lekarz weterynarii z terenu gminy Goraj, Pan Krzysztof Blacha – przedstawiciel LORD w Końskowoli, Oddział w Biłgoraju,  sołtysi oraz hodowcy z terenu naszej gminy.

Na zakończenie spotkania hodowcy otrzymali ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące ASF .

Aktualne informacje na temat afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl.

 

Strona 3 z 71

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Biznes.gov.pl

Moja Komenda

Zarejestruj swoje dziecko online

Kalendarium

Sierpień 2019
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Goraj
23-450 Goraj
ul. Bednarska 1
tel: +48 84 685 80 02
fax: +48 84 685 81 18
e-mail: poczta@goraj.eurzad.eu
www.goraj.eu

Godziny pracy: pn. - pt 7:30 - 15:30

Liczba odwiedzin online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Dzisiaj12
Wczoraj89
Tydzień101
Miesiąc1343
Użytkowników ogółem140593

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie cyfrowe

Projekty UE

Projekty UEProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.